Jan 29, 2020   7:33 p.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identification number: 2467
University e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Director - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mechanics of porous and reinforced materials
Written by (author): Ing. Tomáš Sopúch
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Opponent:Ing. Miroslav Repka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Mechanika pórovitých a zosilnených materiálov
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá mikromechanickou analýzou plastového materiálu. Skladá sa z troch základných častí -- experimentálnej, analytickej a numerickej. Experimentálnymi testami sú určené materiálové vlastnosti skutočnej vzorky prostredníctvom ťahovej skúšky a predovšetkým materiálové vlastnosti homogénnej vzorky, ktoré sú vstupnými parametrami pre určovanie efektívnych materiálových parametrov v analytickom a numerickom výpočte. Analytické a numerické vyšetrovanie prebieha iba na vybranom reprezentatívnom objemovom elemente a pomocou efektívnych parametrov znázorňuje závislosti materiálových vlastností v ťahu, ako funkcie pórovitosti. Kompletná mikromechanická analýza bola aplikovaná na model s rozličnými pórovitosťami, rovnako pre pórovitý aj zosilnený materiál. Výsledky z experimentu sú porovnané s analytickými prístupmi a taktiež s výsledkami z konečno-prvkovej analýzy, a je dokázané, že pri rovnomernom rozložení a pomerne malej pórovitosti, je reprezentatívny objemový element schopný poskytnúť dostatočne presné a relevantné hodnoty.
Key words:Reprezentatívny objemový element, Ťahová skúška, Mikromechanika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited