Dec 13, 2019   9:04 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Radiation Mapping at Electron Beam Facility
Written by (author): Ing. Dušan Makiš
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mapovanie žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov
Summary:Práca sa zaoberá mapovaním žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov UELR-5-1S na pracovisku UCEA SZU v Trenčíne. Práca je rozdelená do troch kapitol, zoznamu použitej literatúry a prílohy. Teoretická časť sa venuje poznatkom získaným zo štúdia odbornej literatúry danej problematiky. Obsahom prvej kapitoly je popis základných komponentov lineárneho urýchľovača elektrónov UELR-5-1S, ich parametrov a funkcionality, ďalej zahŕňa popis činnosti zariadenia a možnosti využitia zväzku elektrónov v praxi. Druhá kapitola je venovaná popisu princípu činnosti a základných funkcií prístroja Gamma-Scout pre meranie radiácie, s ktorým bolo vykonávané samotné meranie. Jej súčasťou sú tiež limity ožiarení platné v SR podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva. V rámci zadania tretej kapitoly prebehli merania príkonu dávkového ekvivalentu na dvoch poschodiach budovy pri vypnutom urýchľovači, maximálnom a minimálnom výkone urýchľovača s pomocou prístroja Gamma-Scout s malým Geiger-Müllerovým detektorom. Hodnoty stanovené prístrojom boli následne prepočítané a porovnané s limitom ožiarenia platným pre pracovníkov podľa normy. Predpokladali sme, že namerané hodnoty budú menšie ako limit podľa normy na každej z pozícií. Z výsledkov meraní vyplýva, že ich možno medzi sebou graficky porovnávať, pričom rozdiely sú spôsobené zmenou prevádzkových stavov urýchľovača. Výsledkom experimentálnej časti práce je overenie, že budova spĺňa rádiologické bezpečnostné štandardy pre prevádzkovanie lineárneho urýchľovača elektrónov. V závere práce je navrhnutý postup ďalších meraní na zvýšenie vypovedacej hodnoty, vedúcej k bezpečnejšiemu návrhu budov z hľadiska ionizujúceho žiarenia.
Key words:lineárny urýchľovač elektrónov, ionizujúce žiarenie, príkon dávkového ekvivalentu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited