Sep 21, 2019   7:28 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of the Automated Software Testing Model with UML
Written by (author): Ing. Juraj Kaba
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh modelu automatického testovania softvéru v UML
Summary:KABA, Juraj: Návrh modelu automatického testovania v UML. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Školiteľ: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík.- Trnava: MtF STU, 2011. 93 s. Kľúčové slová: Testovanie softvéru, kvalita softvéru, UML, systémové testovanie Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť model automatického testovania softvéru pre vybrané testovacie techniky a stratégie pomocou jazyka UML. V práci sú jednotlivé testovacie techniky demonštrované na navrhnutom informačnom systéme. Tento systém je treba otestovať ako celok, preto sa v práci budeme zameriavať na systémové testovanie. Pomocou tohto testovania budeme overovať, či systém vyhovuje požiadavkám budúceho používateľa. Prvá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu problematiky testovania softvéru. Je definovaná kvalita softvéru a spôsoby jej zabezpečenia. Sú spomenuté hlavné typy testov a jednotlivé fázy testovania. Druhá kapitola sa zaoberá identifikáciou a analýzou konkrétnej problémovej oblasti. V tejto časti je opísaný testovaný systém, súčasný stav v ktorom sa nachádza, jeho hlavné funkčnosti a procesy v ňom realizované. V tejto časti sú tiež analyzované funkčné, ako aj nefunkčné požiadavky na systém a podľa nich zvolené ciele a postupy testovania. Tretia kapitola obsahuje konkrétne návrhy vybraných testov v UML, ich opis a spôsob realizácie. Štvrtá kapitola je venovaná verifikácii navrhnutého riešenia. V tejto časti bude overené, či vybrané typy testov boli navrhnuté vzhľadom k požiadavkám používateľa. Výsledkom práce sú konkrétne návrhy vybraných automatizovaných systémových testov v UML. Práca spĺňa všetky stanovené body zadania a navrhnutý model automatického testovania softvéru je možné v budúcnosti použiť na implementáciu.
Key words:testovanie softvéru, kvalita softvéru, UML

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited