Jan 25, 2020   8:20 a.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Effect of basalt powder on the properties of high-performance cement composites
Written by (author): Ing. Veronika Kmecová, PhD.
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Opponent 2:Ing. Petr Fajkus, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Tibor Ďurica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv bazaltových odpraškov na vlastnosti vysokohodnotných cementových kompozitov
Summary:Pokroky vo vývoji nových plastifikačných prísad umožňujú zvýšiť tekutosť čerstvého betónu do takej miery, aby bol samozhutiteľný pri zachovaní dostatočnej súdržnosti bez segregácie. V súčasnosti sa do betónov začínajú pridávať aj kamenné odprašky, ktoré umožňujú zlepšiť niektoré vlastnosti betónov. Vysoké množstvá odpraškov sú z hľadiska likvidácie, znečistenia ŽP a zdravotného rizika veľkým problémom. Ich využívanie ako minerálnej prímesi do betónov, by tieto problémy do istej miery eliminovalo. V tejto práci sa sledoval vplyv superplastifikátora a bazaltového odprašku na vlastnosti cementových mált. Vplyv prísady a prímesi sa sledoval na cementových kašiach a maltách. Superplastifikátor sa dávkoval v množstve 0,5 -- 1,5 % a v niektorých prípadoch až do 3 % z hmotnosti cementu. Odprašok sa do mált pridával ako čiastočná náhrada cementu alebo kameniva v množstvách 5 -- 30 % z hmotnosti cementu. Na čerstvých maltách sa stanovoval priemer rozliatia, zmena konzistencie s časom, obsah vzduchu, objemová hmotnosť čerstvých mált. Na zatvrdnutých maltách sa stanovovala sa pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu pri ohybe, zmrašťovanie, statický modul pružnosti, pórovitosť a množstvo vzniknutých hydratačných produktov. Dosiahnuté výsledky preukázali pozitívny vplyv superplastifikátora na konzistenciu a pevnosti mált. Umožňoval redukovať množstvo zámesovej vody pri zachovaní konzistencie. Odprašok pri optimálnej dávke pôsobil v malte ako tuhý plastifikátor a v kombinácii so superplastifikátorom výrazne zlepšoval konzistenciu. Súčasne jeho aplikácia viedla k zvýšeniu začiatočných pevností mált. Aplikáciou prísady aj prímesi sa znižoval objem a medián polomeru makropórov. Odprašok mierne zvyšoval objem mikropórov, čo sa odrazilo na zvýšení zmrašťovania mált. To však bolo kompenzované superplastifikátorom, ktorý zmrašťovanie znižoval.
Key words:Superplastifikátor novej generácie, Vysokohodnotný betón, Bazaltový odprašok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited