Nov 15, 2019   11:37 p.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Alternative solutions of rainwater soaking on an estate
Written by (author): Ing. Tomáš Valach
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody na pozemku
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a posúdiť alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody z polyfunčného bytového domu. Práca pozostáva z textovej a grafickej časti. Textová časť obsahuje prehľad technických riešení vsakovacích zariadení, návrh a posúdenie alternatívnych riešení vsakovacích zariadení, ich ekonomické a environmentálne posúdenie a technickú správu k projektu pre realizáciu.Grafická časť obsahuje výkresovú dokumentáciu alternatívnych riešení vsakovacích zariadení a poster. Boli navrhnuté tri alternatívne riešenia vsakovacích zariadení, konkrétne podzemné vsakovacie zariadenie vyplnené blokmi, podzemný priestor vyplnený štrkom a povrchové vsakovacie zariadenie. Vzhľadom na absenciu slovenskej legislatívy v oblasti vsakovania zrážkových vôd boli vsakovacie zariadenia navrhnuté podľa normy ČSN 75 9010:2012 -- Vsakovací zařízení srážkových vod.
Key words:vsakovanie, zrážková voda, vsakovacie zariadenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited