Feb 19, 2020   1:23 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Pretreatment Process of Wastewater in Ecclesiastical Centre
Written by (author): Ing. Martin Michale
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
Summary:V diplomovej práci je v dvoch alternatívach spracovaný návrh na predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra. Prvá časť diplomovej práce je venovaná opisu spôsobov predčistenia odpadových vôd, opisu a návrhu zariadení, ktoré sa na predčistenie odpadových vôd používa-jú. Druhá časť diplomovej práce obsahuje technickú správu, v ktorej sú uvedené dve alternatívy odkanalizovania objektu a parkoviska. V tejto časti sú vypracované podrobné návrhy jednot-livých zariadení na predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra a dažďových vôd z parkoviska. V prvej alternatíve je navrhnuté prúdenie odpadových a dažďových vôd do kanalizačnej prípojky, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu. V druhej alternatíve je kana-lizačná prípojka zamenená za domovú čistiareň odpadových vôd a vsakovací systém. V závere technickej správy je ekonomické vyhodnotenie, z ktorého vyplýva, ktoré riešenie je ekonomicky najvýhodnejšie. V závere diplomovej práce sú zhrnuté navrhnuté zariadenia, ktorá alternatíva je výhodnejšia z hľadiska investičných nákladov, a ktorá alternatíva je výhodnejšia z hľadiska dlhodobého finančného zaťaženia.
Key words:odpadová voda, domová čistiareň, odkanalizovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited