6. 4. 2020  14:51 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
Autor: Ing. Branislav Prokop
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:Ing. Peter Buček, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
Abstrakt:Zadaním diplomovej práce je navrhnúť tri variantné riešenia premostenia rieky Dunaj v starom koryte. Most pre peších a cyklistov bude spájať obce Dobrohošť na slovenskej strane a Dunakiliti na maďarskej. Lávka križuje staré koryto Dunaja v riečnom kilometri 1841,5. Most sa nachádza v aluviálnej nive Dunaja. Nová konštrukcia neobmedzuje lodnú dopravu a priechodný gabarit. Voľná šírka lávky bola stanovená na 4,0m. Nosná konštruk-cia lávky je navrhnutá v troch variantoch. Variant A je navrhnutý ako trojpoľová zavesená oceľobetónová spriahnutá dvojpylónová konštrukcia s poloharfovým usporiadaním záve-sov. Pylón je tvaru H a má výšku približne 43m. Mostovku variantu A tvorí železobetónová doska ukladaná na filigránové prefabrikáty, ktorá je spriahnutá s oceľovými nosníkmi. Variant B je zavesená trojpoľová priehradová konštrukcia. Závesy sú usporiadané vejáro-vito. Rozpätia polí sú 54+139+54m. Mostovku variantu B tvoria oceľové pozdĺžniky s drevenou podlahou. Pylóny sú vysoké 32,5m a sú naklonené do stredného poľa. Vychý-lenie činí 7m Pre variant B bola prevedená aj dynamická analýza a detailné riešenie vybra-ných častí konštrukcie. Variant C je dvojoblúková konštrukcia s ortotrópnou mostovkou a jemným posypom ako nášľapnou vrstvou. Vnútorné pole je zavesené, krajné polia sú podopierané. Vzopätie oblúkov je 25,8m. Dynamická a statická analýza bola prevedená v programe SCIA Engineer. Na výkresy som použil softvér AutoCAD a na predbežné výpočty Mathcad 15.
Klíčová slova:návrh mosta, zavesený, dynamika, oblúkový, spriahnutý, priehradový

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně