Oct 26, 2020   3:20 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson          Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The Port Mall - Lamačská brána, Bratislava
Written by (author): Ing. Daniel Bukov
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Sojka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
The Port Mall - Lamačská brána, Bratislava
Summary:
V diplomovej práci som riešil niektoré časti stavebno-technologickej prípravy. Stavebno-technologická príprava pomáha uvedomiť si náročné časti realizácie projektu a zamerať sa na ich dôkladné riešenie. Výsledkom kvalitnej stavebno-technologickej prípravy je realizácia projektu v dohodnutom časovom úseku, s predpokladaným finančným výnosom pri kvalite, ktorá pred čí očakávania zákazníka. Na dosiahnutie týchto cieľov som vypracoval: - Technickú správu k zariadeniu staveniska - Situáciu zariadenia staveniska pre zemné práce a hrubú stavebnú výrobu - Časový plán výstavby s histogramon nasadenia pracovníkov - Metodiku kontinuálnej betonáže základovej konštrukcie Technická správa zariadenia staveniska a výkresová časť opisuje časti zariadenia staveniska a ich polohu, spôsob realizácie procesov a použité mechanizmy. Časový plán výstavby opisuje postup a nadväznosť procesov. Počas realizácie pomáha kontrolovať priebeh realizácie. V prípade meškania dáva celkový prehľad o dôsledkoch meškania a v predstihu poukazuje na možné komplikácie. Použitie softwaru MS PROJECT umožňuje rýchlu aktualizáciu časového plánu a vytváranie množstva možností riešenia časového plánu v krátkom čase. Navrhnutá metodika kontinuálnej betonáže je vhodná pomôcka pre pípravu stavby, ktora podľa nej môže v spolupráci so stavbyvedúcim podrobne naplánovať realizáciu procesu. Výsledkom plánovania bude: - časový plán, - postup realizácie , - určenie vhodných mechanizmov, - určenie vhodných vlastností čerstvého betónu, - určenie množstva pracovníkov - určenie limitných hodnôt prostredia - určenie ceny Prekladaná diplomová práca rieši problematiku výstavby rozsiahleho multifunkčného centra The Port Mall z hľadiska ,zariadenia staveniska, potreby zdrojov, časového plánu, metodiku návrhu postupu prác pri kontinuálnej betonáži základovej dosky.
Key words:The Port Mall, Bc. Daniel Bukov, Diplomová práca


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited