Dec 11, 2019   10:34 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Smart eco-village concept and its projection into strategic development documents in the territory - model territory Lendak
Written by (author): Bc. Lenka Hnilicová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Smart eco-village koncept a jeho priemet do strategických rozvojových dokumentov v území (PRO/SPRO, ÚPD) - modelové územie Lendak
Summary:Obsahom bakalárskej práce je aktualizácia strategických rozvojových dokumentov – Programu rozvoja obce a Územného plánu obce v kontexte transformácie vidieckeho sídla podľa konceptu smart eco-village pre modelové územie obce Lendak. V úvodnej časti Programu rozvoja obce je predstavený koncept smart eco-village vo všeobecnej polohe, ktorú je možné použiť pre akúkoľvek obec na Slovensku. Nasleduje analýza východiskovej pozície obce Lendak, jej pozitívnych i negatívnych stránok a najmä potenciálov. Práca ďalej pokračuje zmenou aktuálnej stratégie rozvoja obce a mení ju podľa princípov a cieľov smart eco-village a aktualizáciou finančného plánu, ktorý nepredstavuje len celkovú výšku predpokladaných nákladov ale aj možnosti ich čerpania. Súčasťou Programu rozvoja obce je aj zabezpečenie realizácie a predpokladaný časový rozvrh, kedy budú jednotlivé aktivity vykonané. Zmeny a doplnky územného plánu obce nadväzujú na aktivity, ktoré naplánované v Programe rozvoja obce. Určujú a popisujú, aktivity ktorých realizácia bude viditeľná v území. Neoddeliteľnou súčasťou územného plánu je grafická časť, ktorá ilustruje zmeny v území. Všetky zmeny, ktoré sú plánované v obci sú podľa princípov smart eco-village, avšak zároveň sú aplikované tak, aby boli prijateľné pre obyvateľov obce. Cieľom práce je, aby občania využívali a prepájali súčasné poznatky s tradíciami a miestnym folklórom. Aby žili v harmónii s prírodou – čerpali z nej zdroje, avšak aby ju pri tom nedevastovali a neznehodnocovali.
Key words:Lendak, smart eco-village, obec, zmeny a doplnky, stratégia, Program rozvoja obce, Územný plán, smart, eco

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited