Jul 15, 2020   4:00 a.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
 

     Graduate
     
     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Strategic Development Documents of Common Development Programme of Municipality Smižany
Written by (author):
Bc. Monika Tonková
Department:
Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické rozvojové dokumenty programu rozvoja obce Smižany
Summary:Záverečná bakalárska práca pozostáva z troch častí a to z Programu rozvoja obce Smižany a Územného plánu obce Smižany, ktorá sa delí na textovú a grafickú časť. Po analýze územia sa v dokumente určujú problémy a následne strategické ciele a vízia, ktoré pomáhajú obci ďalej sa rozvíjať a určujú jej smer rozvoja v socio-ekonomickej, územno-technickej a prírodno-environmentálnej oblasti. V Územnom pláne obce sa navrhuje optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, pričom sa sústreďuje na stanovenú víziu a ciele zamerané na rozvoj v oblasti bývania, podpory zamestnanosti, športu a rekreácie, kvalitnej dopravnej infraštruktúry a životného prostredia. V grafickej časti Územného plánu sú premietnuté problémy, potenciály a navrhované rozvojové zámery s priestorovou a strategickou reguláciou. Celkový výsledok tejto práce je zameraný na dlhodobý rozvoj územia s prilákaním potenciálnych obyvateľov a zabezpečením spokojnosti súčasných obyvateľov obce.
Key words:
program rozvoja obce, územný plán obce, obec Smižany, bývanie, priemysel, doprava, šport a rekreácia, zamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited