21. 10. 2020  7:28 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
     
Závěrečná práce
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Prístup ekosystémových služieb (ESS) smerujúci k udržateľnej urbánnej revitalizaácii - modelové územieTrnava
Autor:
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:
Mgr. Veronika Chobotová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Prístup ekosystémových služieb (ESS) smerujúci k udržateľnej urbánnej revitalizaácii - modelové územieTrnava
Abstrakt:
Urbanizované územia sú závislé na ekosystémoch a ich službách pre udržanie dlhotrvajúcich podmienok pre život, zdravie, ochranu, dobré sociálne vzťahy a iné dôležité aspekty ľudského blahobytu. Napriek tomu, že ekosystémy a ich služby majú výrazný dosah na ľudské blaho a udržateľný rozvoj miest, proces urbanizácie sa často odohráva na úkor straty cenných ekosystémov a územia/krajiny na uspokojenie ľudských nárokov. Je to spôsobené prevažne nedostatkom informácii a porozumenia efektov rozhodnutí týkajúcich sa prírody, ktoré môžu viesť k strate základných a užitočných ekosystémových služieb. Preto potreba aplikácie prístupu ekosystémových služieb do existujúcich plánovacích nástrojov narastá. Prostredníctvom výskumu (ako napríklad prieskum literárnych zdrojov a rozhovory s expertmi a praktikmi) realizovanom na Slovensku a v Sasku (Nemecko) a príkladu z praxe v Sasku, táto diplomová práca odhaľuje spojitosti medzi ekosystémovými službami, udržateľným rozvojom miest a udržateľnou revitalizáciou mestských štruktúr z teoretickej i praktickej perspektívy. Najvýraznejšie spojenie prístupu ekosystémových služieb je s environmentálnou dimenziou udržateľného rozvoja miest v oboch aspektoch. Preto by mal byť tento prístup zakomponovaný najmä do existujúcich nástrojov environmentálneho a krajinného plánovania. Hoci je tento prístup rozšírený predovšetkým medzi výskumníkmi v oboch skúmaných krajinách, vzhľadom k nedostatku informovanosti medzi odborníkmi a verejnosťou nie je tento prístup používaný. Nie je implementovaný do existujúcich plánovacích nástrojov; slovné pojenie ekosystémové služby nie je zmienené ani v Sasku, ani na Slovensku. Veľmi dôležitým aspektom tohto prístupu je ekonomické hodnotenie, ktoré taktiež nie je uvedené v existujúcich nástrojoch. Identifikácia finančných hodnôt ekosystémových služieb prostredníctvom týchto nástrojov by prospela k zlepšeniu prepojenia tohto prístupu s hospodárskym a sociálnym rozmerom udržateľného rozvoja miest a to nielen z teoretického, ale aj z praktického hľadiska. Záverečná časť tejto diplomovej práce reprezentuje nástroj, v ktorom je prístup ESS implementovaný. Je to stratégia revitalizácii sídlisk (modelové územie na Slovensku). Ukazuje sa, že tento prístup prispieva k plnému zohľadneniu existujúcich výhod, ktoré príroda poskytuje v mestskom prostredí, a tým ovplyvňuje proces revitalizácie smerom k trvalo udržateľnému rozvoju miest.
Klíčová slova:
urbánna revitalizácia, ekosystémové služby, udržateľný sídelný rozvoj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně