Jul 15, 2020   4:35 a.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts               Final thesis
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Ecosystem services (ESS) approach towards sustainable urban revitalization - model area Trnava
Written by (author):
Department:
Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
English

Slovak        English

Title of the thesis:Prístup ekosystémových služieb (ESS) smerujúci k udržateľnej urbánnej revitalizaácii - modelové územieTrnava
Summary:
Urbanizované územia sú závislé na ekosystémoch a ich službách pre udržanie dlhotrvajúcich podmienok pre život, zdravie, ochranu, dobré sociálne vzťahy a iné dôležité aspekty ľudského blahobytu. Napriek tomu, že ekosystémy a ich služby majú výrazný dosah na ľudské blaho a udržateľný rozvoj miest, proces urbanizácie sa často odohráva na úkor straty cenných ekosystémov a územia/krajiny na uspokojenie ľudských nárokov. Je to spôsobené prevažne nedostatkom informácii a porozumenia efektov rozhodnutí týkajúcich sa prírody, ktoré môžu viesť k strate základných a užitočných ekosystémových služieb. Preto potreba aplikácie prístupu ekosystémových služieb do existujúcich plánovacích nástrojov narastá. Prostredníctvom výskumu (ako napríklad prieskum literárnych zdrojov a rozhovory s expertmi a praktikmi) realizovanom na Slovensku a v Sasku (Nemecko) a príkladu z praxe v Sasku, táto diplomová práca odhaľuje spojitosti medzi ekosystémovými službami, udržateľným rozvojom miest a udržateľnou revitalizáciou mestských štruktúr z teoretickej i praktickej perspektívy. Najvýraznejšie spojenie prístupu ekosystémových služieb je s environmentálnou dimenziou udržateľného rozvoja miest v oboch aspektoch. Preto by mal byť tento prístup zakomponovaný najmä do existujúcich nástrojov environmentálneho a krajinného plánovania. Hoci je tento prístup rozšírený predovšetkým medzi výskumníkmi v oboch skúmaných krajinách, vzhľadom k nedostatku informovanosti medzi odborníkmi a verejnosťou nie je tento prístup používaný. Nie je implementovaný do existujúcich plánovacích nástrojov; slovné pojenie ekosystémové služby nie je zmienené ani v Sasku, ani na Slovensku. Veľmi dôležitým aspektom tohto prístupu je ekonomické hodnotenie, ktoré taktiež nie je uvedené v existujúcich nástrojoch. Identifikácia finančných hodnôt ekosystémových služieb prostredníctvom týchto nástrojov by prospela k zlepšeniu prepojenia tohto prístupu s hospodárskym a sociálnym rozmerom udržateľného rozvoja miest a to nielen z teoretického, ale aj z praktického hľadiska. Záverečná časť tejto diplomovej práce reprezentuje nástroj, v ktorom je prístup ESS implementovaný. Je to stratégia revitalizácii sídlisk (modelové územie na Slovensku). Ukazuje sa, že tento prístup prispieva k plnému zohľadneniu existujúcich výhod, ktoré príroda poskytuje v mestskom prostredí, a tým ovplyvňuje proces revitalizácie smerom k trvalo udržateľnému rozvoju miest.
Key words:
urbánna revitalizácia, ekosystémové služby, udržateľný sídelný rozvoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited