Jan 23, 2020   0:18 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimisation of Conditions for Selective Analysis of Substituted Phenols by Gas Chromatography
Written by (author): Ing. Lýdia Pokorná
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:RNDr. Róbert Kubinec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia podmienok selektívnej analýzy skupín substituovaných fenolov plynovou chromatografiou
Summary:V rámci predloženej diplomovej práce sa skúmali podmienky analýzy alkylovaných fenolov plynovou chromatografiou v jedno a dvojkolónových zapojeniach. V rámci experimentov sa odskúšali nové materiály pre chromatografiu, kolóny s novým typom stacionárnych fáz obsahujúcich iónové kvapaliny mono alebo dikatiónového charakteru s vinylimidazoliovým katiónom, jedna so zmesnou fázou a druhá s čistou čiastočne zosietenou fázou. Potvrdila sa výnimočná polarita a tvarová selektivita fáz typu iónových kvapalín voči rôzne substituovaným fenolom, ktorá sa prejavuje ich väčším zbrzďovaním v kolóne a zaujímavým elučným poradím v porovnaní s nepolárnou aj stredne polárnou stacionárnou fázou polysiloxánového typu. Analýzou 40 rôznych individuálnych fenolov sa zistili základné elučné charakteristiky, preskúmal sa vplyv teploty na zbrzdenie a elučné poradie alkylfenolov počas izotermickej analýzy. Porovnaním s kolónami polysiloxánového typu prostredníctvom retenčných diagramov sa posúdili charakteristiky správania pre dve nové iónové kvapaliny. Zo získaných výsledkov možno posudzovať ako perspektívne zapojenie kolón s iónovými kvapalinami do dvojkolónových zostáv pre GC-GC, dvojrozmernú GC s prenosom heart-cut, alebo úplnú dvojrozmernú GCxGC techniku. Na samostatných kolónach dostupných rozmerov sa nepodarilo ani v jednom prípade rozdeliť všetky alkylfenoly s dostatočným rozlíšením, po optimalizácii podmienok jednotlivých analýz sa získali porovnateľné možnosti separácie v kolóne k-4 so zosietenou iónovou kvapalinou za izotermických podmienok a v kolóne k-1 s malým vnútorným priemerom (Optima-1) v podmienkach s programovaním teploty počas analýzy, keď sa v individuálnych píkoch oddelilo 36 rôznych alkylfenlov. Ďalšie experimenty sa vykonali so spájaním kolón, a určilo sa elučné poradie alkylfenolov v troch dvojkolónových zostavách v izotermických podmienkach. Otestovali sa kombinácie kolóny OV-1701 s krátkou kolónou s nepolárnym siloxánom ako druhou v poradí, kolóny OV-1701 s krátkou kolónou s iónovou kvapalinou ako druhou v poradí a kolóny s iónovou kvapalinou s krátkou kolónou OV-1701. Vo všetkých prípadoch spojené zostavy kolón vykazovali lepší tvar píku a väčšiu účinnnosť. Z diplomovej práce vyplynula ďalšia orientácia výskumných prác pri skúmaní využitia nových chromatografických materiálov na analýzu polárnych zlúčenín, ktoré sú vážnymi kontaminantmi životného prostredia. Diplomová práca sa riešila ako súčasť projektu APVV 20-035205 a VEGA 1/0827/08
Key words:alkylované fenoly, plynová chromatografia, iónové kvapaliny


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited