Jan 20, 2020   7:29 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimal control of processes in chemical technology
Written by (author): Ing. Daniela Pakšiová
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Optimálne riadenie chemickotechnologických procesov
Summary:Táto práca sa zaoberá membránovými separačnými procesmi, ich modelovaním a optimálnym riadením. Pojem samo-optimalizačné riadenie sa zanáša, ako metóda navrhnutá Johannesom Jäschke (NTNU, Nórsko) na riadenie sústavy výmenníkov tepla pomocou riadením "Jäschkého teplôt". Tento typ samo-optimalizačného riadenia sa aplikoval na riadenie membránových procesov, obzvlášť na riadenie sústavy membránových kontaktorov. Táto sústava membránových kontaktorov sa skladá z prúdu suroviny, ktorý je rozdelený do viacerých vetví, na ktorých sa nachádza jeden alebo viacero membránových kontaktorov. Jäschkého teploty sú definované pre každú vetvu, pričom optimálna riadená veličina je rozdiel týchto Jäschkého teplôt na každej vetve. Riadením rozdielu Jäschkého teplôt sa získa takmer optimálna prevádzka, pričom netreba riešiť optimalizačný problém hľadania optimálnej hodnoty žiadanej veličiny. Cieľom tejto práce je modelovanie do siete zapojených membránových kontaktorov a ich optimálne riadenie na dosiahnutie maximálnej separácie a porovnanie výsledkov získaných za použitia Jäschkého teploty s výsledkami dosiahnutými z optimalizácie a NTU metódy.
Key words:Samo-optimalizacné riadenie, Optimálne riadenie, Sústava membránových kontaktorov, Sústava membránových procesov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited