Dec 14, 2019   11:30 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Global Optimization of Processes
Written by (author): doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:Ing. Marián Podmajerský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Globálna optimalizácia procesov
Summary:Táto práca sa zaoberá problémom globálnej optimalizácie procesov. Výsledkom dynamického modelovania procesov chemickej technológie je obyčajne systém diferenciálnych rovníc. Optimalizácia týchto procesov je často komplikovaná prítomnosťou nekonvexností. V posledných rokoch bolo uvedených niekoľko metód, ktoré riešia problémy globálnej optimalizácie. V tejto práci je pre nájdenie riešenia globálnej optimalizácie procesov používaný optimalizačný algoritmus založený na priestorovej metóde vetiev a hraníc. Sú navrhnuté tri metódy pre výpočet hraníc premenných participujúcich na konvexnej relaxácii originálneho problému. Vyriešené sú vybrané príklady pre problémy s procesmi opísanými obyčajnými diferenciálnymi rovnicami závislými na parametroch.
Key words:diferenciálne rovnice, globálna optimalizácia, konvexná relaxácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited