Dec 9, 2019   7:59 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of plasma treatments to surfaces of heritage objects
Written by (author): Ing. Miroslav Kováč
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva
Summary:Práca sa zaoberá štúdiom plazmových úprav na objekty kultúrneho dedičstva, pričom je hlavná pozornosť sústredená na kovové nite. Popisuje účinky plazmatického ošetrenia za účelom odstránenia koróznych produktov a povrchových nečistôt, skúmajúc tieto účinky najmä metódou infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou. Teoretická časť oboznamuje s kovovými niťami ako súčasťou kultúrneho dedičstva. Popisuje ich zloženie, spôsoby výroby a čistenia. Obsahuje tiež informácie o korózii kovov, najmä medi, zlata a striebra, z ktorých boli kovové nite vyrobené. Podáva základný popis plazmy, spôsoby jej tvorby a jej fyzikálno-chemické účinky. V experimentálnej časti sú zhrnuté výsledky plazmatického ošetrenia vybraných vzoriek kovových nití, prezentované vo forme snímok z optického mikroskopu a absorpčných spektier v infračervenej oblasti. V tejto časti sú obsiahnuté aj výsledky ďalších metód merania, ktoré slúžili na doplnenie poznatkov a informácií z infračervenej spektroskopie.
Key words:kultúrne dedičstvo, kovové nite, korózne produkty, plazmatické ošetrenie, čistenie povrchov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited