Feb 18, 2020   10:22 p.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identification number: 3546
University e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FA)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartments Technik
Written by (author): Ing. arch. Vojtech Demeš
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Opponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Apartmány Technik
Summary:Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave Starom meste na križovatke ulíc Imricha Karvaša a Radlinského, na susediacej parcele s Národnou bankou Slovenska. Lokalita je v priamom kontakte s pôvodne zamýšľanou priečnou osou Bratislavy a s tým súvisiacimi verejnými priestormi na tomto mestskom okruhu. Cieľom zadania bolo navrhnúť objekt, ktorý pokrýva potreby STU z hľadiska ubytovania návštev spojený s funkciou stravovacích zariadení a priestorov pre rozvíjanie sa, ako študentov tak aj zamestnancov univerzity. V objekte sa okrem prevádzok spojených so štúdiom nachádzajú aj polyfunkčné prevádzky, vďaka ktorým sa dom otvára aj širšej verejnosti a pozýva tak ľudí objaviť a spoznať STU formou rôznych výstav. Objekt rešpektuje súčasnú uličnú čiaru na oboch uliciach avšak aj s ohľadom na myšlienku mestského bulváru. Taktiež ponúka možnosť rozvoja "študentského mesta" ďalej na severovýchod. Budova je v základe riešená ako dva samostatné celky v tvare písmena "Z" v strede prepojené vstupnou halou, ktorá sa tiahne cez celú výšku budovy a spája tak riešený objekt - Apartmány technik a Edukačné centrum STU. Obe časti sú hmotovo aj materiálovo vyvážené aby nenarúšali pôvodný profil ulice Imricha Karvaša. Navrhovaný objekt má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie, riešené ako garáže prístupné zo severovýchodnej strany z ulice Školská. Hlavný vstup do budovy je orientovaný z opačnej strany v náväznosti na vytvorený viacúčelový rozptylový predpriestor, ktorý vznikol vďaka zarovnaniu hmoty apartmánov s pôvodnou uličnou čiarou priečnej osi. Tento priestor je koncipovaný ako miesto pre vystavovanie prác, športové aktivity a vytváranie nových vzťahov medzi študentstvom, pedagógmi a verejnosťou, predstavuje to akýsi bod stretu spomenutých skupín ľudí. Na prvom nadzemnom podlaží sú samostatne prístupné priestory kaviarne, recepcie ubytovacieho zariadenia, univerzitnej mensy a polyfunkčných prevádzok. Druhé podlažie spĺňa administratívne nároky objektu na jeho prevádzku a vo väčšej pôdorysnej časti poskytuje priestor pre realizáciu študentov vo forme študovní, čitárne, menšej knižnice a miesta na oddych študentov. Ubytovanie pre návštevy univerzity je riešené formou 1 -- 4 lôžkových apartmánov na treťom podlaží s napojením na oddychové priestory v kontakte so vstupným foyer. Riešenie fasády sa snaží korešpondovať s okolím a taktiež s väčšinou verejných inštitúcií vrámci mesta formou kamenného obkladu z pieskovcových tabúľ zavesených na obvodových oceľobetónových stenách. Návrh objektu je spracovaný na úrovni projektu pre stavebné povolenie.
Key words:priečna os, STU, apartmán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited