2. 6. 2020  7:55 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Identifikační číslo: 3546
Univerzitní e-mail: pavol.korcek [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

     
     
Publikace
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Apartmány Technik
Autor: Ing. arch. Vojtech Demeš
Pracoviště:
Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Apartmány Technik
Abstrakt:
Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave Starom meste na križovatke ulíc Imricha Karvaša a Radlinského, na susediacej parcele s Národnou bankou Slovenska. Lokalita je v priamom kontakte s pôvodne zamýšľanou priečnou osou Bratislavy a s tým súvisiacimi verejnými priestormi na tomto mestskom okruhu. Cieľom zadania bolo navrhnúť objekt, ktorý pokrýva potreby STU z hľadiska ubytovania návštev spojený s funkciou stravovacích zariadení a priestorov pre rozvíjanie sa, ako študentov tak aj zamestnancov univerzity. V objekte sa okrem prevádzok spojených so štúdiom nachádzajú aj polyfunkčné prevádzky, vďaka ktorým sa dom otvára aj širšej verejnosti a pozýva tak ľudí objaviť a spoznať STU formou rôznych výstav. Objekt rešpektuje súčasnú uličnú čiaru na oboch uliciach avšak aj s ohľadom na myšlienku mestského bulváru. Taktiež ponúka možnosť rozvoja "študentského mesta" ďalej na severovýchod. Budova je v základe riešená ako dva samostatné celky v tvare písmena "Z" v strede prepojené vstupnou halou, ktorá sa tiahne cez celú výšku budovy a spája tak riešený objekt - Apartmány technik a Edukačné centrum STU. Obe časti sú hmotovo aj materiálovo vyvážené aby nenarúšali pôvodný profil ulice Imricha Karvaša. Navrhovaný objekt má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie, riešené ako garáže prístupné zo severovýchodnej strany z ulice Školská. Hlavný vstup do budovy je orientovaný z opačnej strany v náväznosti na vytvorený viacúčelový rozptylový predpriestor, ktorý vznikol vďaka zarovnaniu hmoty apartmánov s pôvodnou uličnou čiarou priečnej osi. Tento priestor je koncipovaný ako miesto pre vystavovanie prác, športové aktivity a vytváranie nových vzťahov medzi študentstvom, pedagógmi a verejnosťou, predstavuje to akýsi bod stretu spomenutých skupín ľudí. Na prvom nadzemnom podlaží sú samostatne prístupné priestory kaviarne, recepcie ubytovacieho zariadenia, univerzitnej mensy a polyfunkčných prevádzok. Druhé podlažie spĺňa administratívne nároky objektu na jeho prevádzku a vo väčšej pôdorysnej časti poskytuje priestor pre realizáciu študentov vo forme študovní, čitárne, menšej knižnice a miesta na oddych študentov. Ubytovanie pre návštevy univerzity je riešené formou 1 -- 4 lôžkových apartmánov na treťom podlaží s napojením na oddychové priestory v kontakte so vstupným foyer. Riešenie fasády sa snaží korešpondovať s okolím a taktiež s väčšinou verejných inštitúcií vrámci mesta formou kamenného obkladu z pieskovcových tabúľ zavesených na obvodových oceľobetónových stenách. Návrh objektu je spracovaný na úrovni projektu pre stavebné povolenie.
Klíčová slova:
priečna os, STU, apartmán

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně