Jan 28, 2020   4:27 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Seat as an element of motor vehicle suspension system
Written by (author): Ing. Lukáš Ďurian
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ján Danko, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sedadlo ako prvok systému pruženia motorového vozidla
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhotoviť funkčný matematický model sedadla v prostredí Matlab/Simulink, ktorý by čo najhodnovernejšie popisoval pruţné a tlmiace vlastnosti sedadla pri budení vo zvislom smere. V úvodnej časti práce sú popísané účinky vibrácií na ľudské telo a zanalyzovaná konštrukcia sedadiel z hľadiska odpruţenia. V druhej časti práce sú rôzne moţnosti modelovania pruţných a tlmiacich vlastností sedadiel. V tretej časti je opísané experimentálne meranie sedadla a uvedené jeho namerané charakteristiky. Štvrtá časť práce sa zaoberá zhotovením Bouc-Wenovho modelu sedadla a jeho naladením pomocou nájdenia parametrov popisujúcich hysterézne správanie sedadla. V závere práce sú zhodnotené výsledky simulácie modelu.
Key words:vibrácie, Bouc-Wen, sedadlo, simulácia, hysterézia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited