Apr 7, 2020   3:47 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Identification number: 3843
University e-mail: qfrollo [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:New magnetic resonance techniques for measurement and monitoring of the physiological functions
Written by (author): Ing. Ladislav Valkovič, PhD.
Department: Department of measurement (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Opponent 1:prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Nové metódy merania fyziologických funkcií pomocou magnetickej rezonancie
Summary:V dnešnej modernej dobe existuje mnoho technických prístrojov umožňujúcich neinvazívne preskúmavanie ľudského vnútra pre diagnostické účely. Najlepším príkladom takejto meracej techniky je magnetická rezonancia (MR), ktorá je používaná najmä na zobrazovanie mäkkých tkanív, ale umožňuje i meranie zloženia a metabolizmu tkanív pomocou MR spektroskopie a funkčné zobrazovanie. Napriek technickým vymoženostiam našej doby a pokroku posledného obdobia, namerané dáta nie vždy zodpovedajú diagnostickým požiadavkám kvôli mnohým metodologickým a technologickým limitáciám. Cieľom tejto dizertačnej práce bolo navrhnúť niekoľko MR metód na monitorovanie fyziologických procesov (napr. prietok krvi, dýchanie alebo metabolizmus svalov) na zlepšenie charakteristiky meracích sekvencií využívaných v klinike i výskumnej praxi. Prvá časť práce pojednáva o metóde merania zmien MR kontrastu spôsobeného potením, na ktorej bol testovaný podporný systém merania a algoritmus spracovania dát. Boli namerané signifikantné zmeny v intenzite signálu kože, na miestach kde došlo k poteniu. Tieto zmeny v MR kontraste treba brať do úvahy pri kvantitatívnej analýze MR meraní kože. Druhá časť je zameraná na optimalizáciu meracej sekvencie pre monitorovanie prietoku krvi, pomocou merania signálu závislého na obsahu kyslíka v krvi (BOLD) na slabo-poľovom systéme a na zvýraznenie meraného BOLD signálu, keďže kvôli nízkej senzitivite nie je zobrazovanie BOLD signálu bežne používané na slabých poliach. Bolo navrhnuté použitie alkoholu a kofeínu na zvýraznenie BOLD kontrastu a optimalizovaná akvizícia už v krátkom čase po požití. Signifikantný BOLD efekt bol nameraný už 10-15 minút po konzumácii, čiže nedochádza k predĺženiu meracieho času. Tretia časť práce je namierená na vylepšenie MR spektroskopie pečene. Bola vyvinutá a implementovaná nová meracia sekvencia na monitorovanie pohybu bránice pri dýchaní. Použitie navigačných pulzov počas merania a tiež počas prípravných fáz na meranie bolo otestované na pohyblivom fantóme, dobrovoľníkoch i pacientoch. Naše dosiahnuté výsledky jasne ukazujú, že spektrá namerané vyvinutou sekvenciou sú signifikantne kvalitnejšie. Toto môže pomôcť pri skorej diagnostike chorôb pečene napr. nádorov. V poslednej časti práce bolo skúmané časové rozlíšenie experimentov magnetizačného transferu (MT), s prihliadnutím na možnosť detekcie metabolických zmien, čo doposiaľ nebolo možné. Boli sme schopný ukázať, že MT experimenty v lýtkovom svale je možné merať cca päťkrát rýchlejšie na 7 T systéme v porovnaní z 3 T systémom. Časovo rozlíšené MT experimenty by mohli byť zaujímavým nástrojom na sledovanie metabolizmu kostrového svalstva pomocou fosforovej MR spektroskopie, navyše zvýšená kvalita spektier môže byť využitá pre lokalizované merania jednotlivých svalových skupín. Nové metódy na báze MR pre monitorovanie fyziologických funkcií, najmä metóda merania zvýrazneného BOLD signálu a nová meracia sekvencia pre navigovanú spektroskopiu pečene, majú veľký potenciál zvýšiť kvalitu odborných MR meraní.
Key words:magnetická rezonancia, meracie metódy, fyziologické funkcie, nízko-poľový BOLD signál, metabolizmus svalov, spektroskopia pečene

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited