Oct 22, 2020   5:27 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

          Final thesis     
     
Bodies     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Selected geotechnical problems in the construction of hazardous waste landfills
Written by (author): Ing. Ján Andrejko
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:RNDr. Danka Grambličková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané geotechnické problémy pri výstavbe skládky nebezpečného odpadu
Summary:
Cieľom tejto práce bolo poukázať na úlohu geotechniky pri výstavbe skládok, sanácií environmentálnych záťaží a zároveň posúdiť tesnenie skládky na danom príklade skládky nebezpečného odpadu v Budmericiach. Vo všeobecnom prehľade o problematike sme charakterizovali a opísali skládky, ich delenie, miesto vzniku, prevádzku a monitoring, ale najdôležitejšou časťou boli požiadavky na tesnenie skládky odpadov, pri ktorých dodržaní by sa malo predísť úniku škodlivých látok do podložia stavby. Ako riešenie tohto problému sme v stručnosti uviedli príklady sanačných opatrení. Následne sme posudzovali priepustnosť geologického podložia skládky v Budmericiach. Pri riešení tohto problému sme použili inžiniersko-geologické výsledky prieskumu, ktorý bol vykonaný v danej lokalite. Priepustnosť sa stanovila na základe koeficientu filtrácie zeminy, ktorý sme dostali ako výsledok laboratórnej skúšky v tlakovej komore, v priepustomeri.
Key words:
koeficient filtrácie, geotechnika, skládky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited