Oct 21, 2019   6:00 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Analysis of pile design taking into account the technology impact
Written by (author): Ing. Jakub Stacho, PhD.
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Opponent 2:doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Lumír Miča, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza navrhovania pilót so zohľadnením technológie zhotovovania
Summary:Technológia zhotovenia pilóty ma významný vplyv na jej únosnosť a deformačné správanie. Z hľadiska technológie pilótovania sa v dizertačnej práci zameriavame predovšetkým na vŕtané roztláčané pilóty (DDS), kontinuálne vŕtané pilóty (CFA), ale aj na tradičné pažené rotačne vŕtané pilóty. V súčasnosti sa na navrhovanie pilót na Slovensku najčastejšie používa analytický výpočtový model uvedený v komentári k STN 73 1002 a medzná zaťažovacia krivka -- nelineárna teória sadnutia osamelej pilóty. Tieto výpočtové metódy neumožňujú zohľadniť vplyv technológie zhotovenia pilóty. V dizertačnej práci sú analyzované výpočtové metódy Cavity Expansion Theory, numerické modelovanie -- MKP a analytický výpočtový model na stanovenie zvislej únosnosti pilóty. Uvedené sú možnosti a odporúčania zohľadnenia technológie pilótovania priamo vo výpočte, ktoré berú do úvahy geometriu pilóty a inžinierskogeologické podmienky. Výsledky výpočtov sú analyzované a vyhodnotené na základe výsledkov statických zaťažovacích skúšok z rôznych lokalít Slovenska, Kazachstanu a Chorvátska. Výsledky týchto analýz preukázali, že pri dodržaní našich odporúčaní zohľadnenia technológie vo výpočte, je možné spoľahlivo stanoviť únosnosť a deformačné spávanie pilóty.
Key words:numerické modelovanie pilót, DDS pilóty, pilóty, technológia zhotovenia pilóty, CFA pilóty, vŕtané pilóty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited