Jan 27, 2020   4:44 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Physicochemical properties of alcohol-gasoline blends
Written by (author): Ing. Romana Komorová
Department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Šmogrovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fyzikálnochemické vlastnosti alkohol-benzínových zmesí
Summary:Zvyšujúca sa spotreba automobilových palív vyžaduje využívanie obnoviteľných zdrojov, ktoré môžu z časti nahradiť palivá z fosílnych zdrojov. Použitie bioetanolu ako zložky palív prináša niektoré vážne problémy s prepravou a skladovaním. Butanol/benzínové zmesi sú nie len možnosťou šetrenia prírodných zdrojov, ale tiež možnou náhradou etanol/benzínových zmesí, pričom sú produkované z rovnakých zdrojov. Táto práca pojednáva o charakteristikách butanol/ETBE/benzínových zmesí v porovnaní so zmesami etanol/ETBE/benzín, z hľadiska normy STN EN 228. Sledovali sa vybrané charakteristiky: hustota pri 15 °C, tlak pár podľa Reida, destilačné charakteristiky, obsah vody v dvojfázovom systéme benzín/voda a vypočítal sa obsah kyslíka v testovaných zmesiach. Butanolové zmesi, v porovnaní s etanolovými, mierne zvyšujú hustotu výsledných zmesí, avšak stále v rámci normovaného rozmedzia. Etanol tvorí v určitých koncentráciách azetropické zmesi s uhľovodíkmi v benzíne a tým zvyšuje tlak pár zmesí. Butanol tlak pár zmesí v prítomnosti ETBE znižoval. Kontaminácia etanolových zmesí väčším množstvom vody spôsobovala separáciu fáz a prechod etanolu do vodnej fázy. Táto skutočnosť môže viesť k zníženiu oktánového čísla a tlaku pár pod normované hodnoty. Naopak, butanolové zmesi pri kontaminácii vodou vykazujú značne lepšiu stabilitu. Prítomnosť butanolu tiež znižuje obsah kyslíka vo výsledných zmesiach v porovnaní s etanolom. Výsledky tejto práce demonštrujú, že butanol ako zložka automobilových palív môže byť z hľadiska dobrých fyzikálnochemických vlastností zmesí butanol/ETBE/benzín výhodnou náhradou v súčasnosti pridávaného etanolu, alebo sa do benzínu môže pridávať spolu s etanolom.
Key words:etanol, butanol, ETBE, benzín, zmes, palivo, vlastnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited