Aug 26, 2019   8:53 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Characterization of the properties of precipitated lignins
Written by (author): Ing. Jakub Kočiš
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia vlastností vyzražaných lignínov
Summary:Lignín z tráv jednoročných rastlín bol izolovaný rôznymi kyselinami, t.j. kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná a kyselina octová (5%). Výzrážavalo sa normálnym a frakčným spósobom. Pri kyseline sírovej sa sledoval vplyv jej rôznej koncentrácie (5%, 25%, 50%, 72%) na vyzrážaný lignín. Analýza lignínu prebiehala pomocou metód UV/Vis spektroskopie, elementárnej analýzy, gélovej permeačnej chromatografie, spalného tepla, nitrobenzénovej oxidácie, termogravimetrickej analýzy a pyrolýzy. Výsledky poukazjú na to, že zo všetkých kyselín vyzrážava kyselina dusičná (normálny spôsob zrážania) s najvyšším výťažkom 39.32% (30,41% čistý lignín) pri pH 2. Táto kyselina obsahovala aj najviac fenolických štruktúr 2,882 mmol/g (pH 5, normálne zrážanie). Frakčné zrážanie ukázalo, že anorganické kyseliny vyzrážavajú najväčšiu frakciu pri pH 5 a organická kyselina octová vyzrážava už pri pH 6,3. Elementárna analýza poukazuje na zvýšenie obsahu dusíka (2,14%) a síry (1,87%) pri použití kyseliny dusičnej a sírovej. Gélová permeačná chromatografia potvrdila, že pri frakčnom zrážaní sa najprv vyzrážavajú frakcie s vyššou molekulovou hmotnosťou, pre normálne zrážanie neboli zaznamenané výrazné zmeny distribúcie veľkostí molekúl. Najstabilnejším lignínom v oxidačnej atmosfére pri termogravimetrickej analýze (210 až 650 ° C) je lignín vyzrážaný kyselinou octovou normálnym spôsobom pri pH 6,3 s úbytkom 34,37 %. V inertnej atmosfére je najstabilnejší lignín (210 až 500 ° C) vyzrážaný kyselinou sírovou pri pH 6 normálnym spôsobom s najmenším úbytkom 37,29%. Pri vyzrážavaní lignínu rôzne koncentrovanou kyselinou sírovou môžeme podľa analýz tvrdiť, že výťažok je závislý od koncentrácie kyseliny.
Key words:kyselina, zrážanie, lignín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited