Nov 12, 2019   8:20 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry and Powder Metallurgy (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures for improvement of nonconformities monitoring and evaluation in the selected company
Written by (author): Ing. Peter Vlachovič
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent:Ing. Yulia Šurinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
Summary:Cieľom bakalárskej práce je návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku. Práca sa skladá zo štyroch nosných častí a viacero podkapitol, v ktorých je podrobne rozobraná problematika. V prvej kapitole bakalárskej práce je rozoberaná teória z oblasti merania, monitorovania a zlepšovania procesov a produktov. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu merania a monitorovania vybraných procesov a produktov vo firme ŽOS Trnava, a.s. a vyšpecifikovanie problému. Tretia kapitola je venovaná návrhu opatrení na zlepšenie súčasného stavu podniku. A posledná štvrtá kapitola sa zameriava zhodnotením očakávaných prínosov navrhovaného riešenia.
Key words:meranie a monitorovanie nepodarkovosti, zabezpečovanie kvality, zlepšovanie procesov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited