Jan 26, 2020   9:19 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Summary (description of the work)
Written by (author): Ing. arch. Mária Miličková
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trnava - Paulínska ulica
Summary:Zadaním mojej bakalárskej práce je navrhnúť rekonštrukciu (revitalizáciu) Paulínskej ulice v Trnave. Táto ulica sa nachádza priamo v historickej centrálnej mestskej zóne, ktorá je zároveň pamiatkovou zónou, čo som mala na zreteli počas celého procesu navrhovania. Paulínska ulica tesne nadväzuje na Hlavnú ulicu, pešiu zónu, niekoľkými pasážami, a práve tieto som sa snažila využiť pre lepšie pešie previazanie zón centra. Vhodné prepojenie Paulínskej ulice s pešou zónou považujem za racionálny krok z hľadiska lepšieho pešieho pohybu vrámci centra mesta, v ktorom je najväčším problémom práve necitlivá automobilová doprava. Tá v niektorých jeho častiach obmedzuje prirodzený peší pohyb, a tým uberá z atraktivity centrálnej mestskej zóny ako celku. Práve z tohto dôvodu som sa rozhodla automobilovú dopravu z Paulínskej ulice vylúčiť, s výnimkou zásobovania. V návrhu som však rátala aj s možnosťou prechodu automobilu cez ulicu pri špeciálnych príležitostiach vzhľadom na to, že na tejto ulici sa nachádza mestský úrad mesta Trnava. Koncept návrhu vychádza z podrobného prieskumu územia nielen spracovaním dostupných podkladov, ale najmä fyzickej obhliadky ulice a jej okolia, ktorý sa uskutočnil viackrát. Problémová analýza, ktorá bola výsledkom tohto prieskumu, sa stala podkladom pre spracovanie samotného návrhu tak, aby čo najlepšie zodpovedal na nastolené otázky. Výsledný návrh sa tak stal symbiózou snahy o ponechanie a vyzdvihnutie súčasných kvalít ulice, spolu s návrhom jej oživenia a prinesenia nových kvalít príjemného mestského života pre významné mesto, akým Trnava bezpochyby je. Podrobnejším opisom územia, konceptu a samotného návrhu sa ďalej zaoberám v nasledujúcich kapitolách mojej práce.
Key words:Trnava, ulica, rekonštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited