22. 10. 2020  13:49 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     
Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Odolnosť územia na úrovni regiónu a manažment rizika
Autor:
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent 1:prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Odolnosť územia na úrovni regiónu a manažment rizika
Abstrakt:
Odolnosť socio-ekologických systémov (ďalej uvádzané aj ako SESs), a ich schopnosť adaptability na globálne zmeny, závisí osobitne na kvalite sociálneho kapitálu, jeho komunikačnej a kooperačnej schopnosti na vertikálnej, i na horizontálnej báze. Koncept odolnosti vo vzťahu k územiu v tejto práci je chápaný ako schopnosť adekvátnej odpovede na nové výzvy najmä u sídelných a regionálnych systémov. Integrácia ekologických a sociálnych systémov v rámci ich koexistencie je ovplyvnená vzájomnými pôsobeniami medzi prírodnými a antropologickými subsystémami krajiny. Pre posilnenie odolnosti územných systémov je kľúčové, aby sa identifikovali optimálne vzory spravovania územia s dostatočnou citlivosťou na spätnú väzbu. V práci boli zvolené argumenty na základe širšieho teoretického výskumu, a na základe výsledkov empirického výskumu overenia konceptu odolnosti územia. Ukazuje sa, že rozvoj územia v kritických obdobiach je významne ovplyvnený schopnosťou adekvátnej odpovede (flexibilitou, inovatívnosťou a adaptabilitou), vhodným inštitucionálnym prostredím (podľa právnych pomerov), súborom kompetencií zodpovedných organizácií, majetkovo-právnými vzťahmi, miestnou znalosťou územia, preventívnymi opatreniami, a taktiež závažnosťou zmien alebo stresových javov. Ide teda o zložité vzťahy v území, ktoré je nutné hodnotiť vhodnými indikátormi, pričom by mali byť schopné identifikovať najmä stav pripravenosť územia, adaptabilitu, a stav zraniteľnosti územia voči nečakaným prírodným disturbanciam.
Kľúčové slová:
socio-ekologické systémy, adaptačná schopnosť, odolnosť, vzory správania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene