Dec 13, 2019   5:57 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Northwestern Development Pole Bratislava - Development of Settlement Structures in Relation to the Industrial Zone in Volkswagen Slovakia
Written by (author): Ing. Zuzana Kuchtová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Severozápadný rozvojový pól Bratislava – Rozvoj sídelnej štruktúry vo väzbe na priemyselnú zónu Volkswagen Slovakia
Summary:Základnou ideou práce je vytvorenie konceptu rozvoja jadrového územia automobilového klastra. Diplomová práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola pojednáva o problémoch praxe ako aj o teoretických východiskách súvisiacich so vznikom a fungovaním klastra. Druhá kapitola sa zameriava na ciele a metodiku práce. Treťou kapitolou je praktická časť, ktorá poukazuje na skúsenosti fungovania klastrov na Slovensku ako aj v Českej republike. Taktiež zahŕňa konceptuálnu časť, ktorá opisuje princípy a rámcové zásady podmieňujúce vznik klastra a aplikačnú časť, ktorá je sumarizáciou vzniknutých poznatkov a zároveň pojednáva o uplatnení hlavných princípoch budovania klastra, ktoré napomáhajú k vytvoreniu vhodnej stratégie pre vznik klastra. Tretia kapitola zahŕňa taktiež analýzu mesta Bratislava, jej limity a potenciály a následne návrh. Poslednou štvrtou kapitolou je záver, ktorý sumarizuje a zhodnocuje prínos práce pre prax. Práca obsahuje taktiež grafickú časť, ktorá v sebe zahŕňa analytické a návrhové mapové podklady. Prínos práce spočíva v efektívnom zhodnotení územia ako aj v možnostiach rozvoja pre developerské spoločnosti.
Key words:ekonomika, Volkswagen, štvrtý rozvojový kvadrant, rozvoj, Centrop, klaster, severozápadný rozvojový pól

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited