21. 9. 2019  19:39 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa
Autor: Ing. Júlia Bernátová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa
Abstrakt:Moja bakalárska práca s názvom Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvou časťou je dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Stará Ľubovňa. Táto časť práce sa venuje analýze súčasného stavu, SWOT analýze, rozvojovej stratégii a finančným plánom. Spracovaná analytická a rozvojová časť následne vytvorili podklad pre spracovanie druhej časti bakalárskej práce, ktorou je Územný plán obce Stará Ľubovňa. Začína zadaním ÚPN-O, druhou podkapitolou je koncept riešenia, poslednou je návrhová časť. Tá je rozdelené na smernú, v ktorej sú textové vyjadrenia riešení jednotlivých zložiek v území, a záväznú časť, ktorá slúži na opísanie verejnoprospešných stavieb a regulatívov využívania územia. Nasleduje grafická časť ÚPN-O, ktorá formou výkresov definuje prieskumy a rozbory a následne návrhovú časť. Cieľom celej bakalárskej práce je stanoviť optimálnu stratégiu rozvoja, ktorá dlhodobo zabezpečí hospodársky a sociálny rast obce v súlade s ekologickými princípmi.
Kľúčové slová:Stará Ľubovňa, Ľubovniansky hrad, Rozvojová stratégia, Funkčné a priestorové usporiadanie, PHRSRO, ÚPN-O

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene