Aug 20, 2019   8:14 p.m. Anabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identification number: 449
University e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:School complex reconstruction
Written by (author): Ing. arch. Lucia Adamová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Eva Borecká
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia objektu školy
Summary:Zadaním mojej práce bola prestavba jestvujúceho školského objektu do štandardu "architektúry 2020". (pasívny štandard). Ide o návrh rekonštrukcie objektu školy s dôrazom na vytvorenie nových a zachovanie jestvujúcich architektonických hodnôt, na prispôsobenie meniacim sa požiadavkám pedagogického procesu a na skvalitnenie prostredia a prevádzky. Riešeným objektom bola budova Základnej školy vo Vígľaši (okres Detva), ktorá pochádza z roku 1970 a jej prevádzkové a dispozičné riešenie už nevyhovuje požiadavkám meniaceho sa procesu výučby, objekt nevyhovuje kapacitne a nezodpovedá ani súčasným legislatívnym požiadavkám na teplotechnické parametre. Technická a technologická zastaranosť majú veľký vplyv na nehospodárny chod budovy. Riešený objekt sa nachádza na okraji obce a bol navrhovaný pre veľkú spádovú oblasť (dochádzanie žiakov z 15 obcí, lazov ). Objekt je osadený v zástavbe rodinných domov a zároveň v prírodnom prostredí pod lesom s neďalekým Vígľašským zámkom. Dopravne je napojený na hlavný cestný ťah - cesta I.tr - Zvolen- Lučenec. Školský areál tvorí 6 samostatných objektov, ktoré sú osadené vo svažitom teréne a ich projektovaná kapacita nie je v súčasnosti ani zďaleka naplnená. Cieľ návrh rekonštrukcie je optimalizovať počet budov na reálnu potrebu školy a taktiež je cieľom návrhu rekonštrukcie stavebné prepojenie jednotlivých budov z dôvodu vylúčenia prechodov cez exteriér počas vyučovania. Zámerom je skvalitnenie prostredia pre výuku formou dispozičnej reorganizácie priestorov
Key words:pasívny štandard, ekológia a príroda, rekonštrukcia objektu školy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited