Feb 17, 2020   7:27 a.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Landscape area of recreation - southwesthern part of Petrzalka, Bratislava
Written by (author): Ing. Petra Kačmárová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Krajinný areál rekreácie - juhozápadný krajinný pás Petržalka, Bratislava
Summary:SÚHRN: Cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvoriť návrh na pretvorenie segmentu krajiny, ktorý je v súčasnosti výlučne poľnohospodársky využívaným územím. Hlavná idea vyplýva z návrhu protipovodňovej ochrany mesta Bratislava pomocou zavodnenia pôvodných dunajských ramien, čím sa aspoň čiastočne prinavráti charakter lužného lesa do tejto poľnohospodárskej lokality. Nosnou myšlienkou návrhu je vytvorenie krajinného areálu športovo - rekreačného vvužitia. Areál, situovaný v prímestskej zóne medzi mestskými časťami Rusovce a Jarovce, zo západnej strany ohraničený diaľnicou D2, by mal návštevníkom poskytnúť relaxačné zelené plochy s rôznymi, nielen rekreačnými a športovými funkciami, ale zároveň by mal vytvárať priestor pre zvyšovanie enviromentálneho vedomia obyvateľov priľahlých mestských častí so svojou náučno-poznávacou funkciou areálu s botanickým chodníkom. Svojou rôznorodosťou priestorov a prvkov v ňom použitých by sa mal tento krajinný areál stať atraktívnym pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Prírodný charakter je umocňovaný organickým tvarom chodníkov, ktorý je inšpirovaný nespútanou líniou vodného toku v prírodnej krajine bez zásahu človeka, čím je vyjadrený kontrast s mestom a organizovaným pohybom v ňom. Vo veľkom počte zastúpené a vizuálne príťažlivo riešené vodné plochy majú u návštevníka vyvolať pocit spriaznenosti s vodným živlom, ale aj s prírodou ako takou. V parku je navrhnutých množstvo miest na oddych a pookriatie. Zmysel pre detail a prepracovanosť parku návštevník ocení najmä na pôsobivých vyhliadkach a scenériách lahodiacich oku. Cieľom návrhu tohto krajinného areálu rekreácie bolo vytvoriť súlad medzi prírodným charakterom parku a jeho rôznorodým funkčným využitím pre atraktívne trávenie času návštevníkov. Táto štúdia riešenia zmien súčasnej krajinnej štruktúry by potenciálne mohla slúžiť ako modelový podklad pre návrhy a rozvoj tohto územia v prípade realizácie II. variantu protipovodňovej ochrany Bratislavy.
Key words:obnova lužného lesa, krajinný park, prímestská rekreácia, protipovodňová ochrana

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 10 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) until 05/21/2020 10:17
Reviews for final thesis unlimited