Oct 16, 2019   7:19 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)
Institute chief official - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Banská Bystrica East
Written by (author): Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Opponent:Ing. arch. Ľubomír Keleman
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Banská Bystrica, lokalita - východ
Summary:Cieľom diplomovej práce je v nadväznosti na výstupy z predmetu: Ateliér III -- Urbanistická štúdia rozvoja mesta navrhnúť urbanistickú koncepciu územia BANSKÁ BYSTRICA, lokalita -- východ. Formou urbanisticko-architektonickej štúdie je navrhnuté hmotovopriestorové a funkčno-prevádzkové riešenie rozvoja mestskej štruktúry. Na podklade tejto štúdie sú prostredníctvom základných regulačných prvkov navrhnuté zásady pre reguláciu polohy a mieru využitia územia. Návrh podporuje rozvoj mestskej urbanistickej štruktúry v smere východnej kompozičnej osi s jej vetvením do dvoch silných rozvojových smerov. Os triedy SNP bude ukončená výškovou dominantou, táto bude tvoriť akýsi protipól pamätníku SNP na začiatku tejto osi. Druhá z rozvojových osí je vedená v smere bývalej železničnej vlečky, ktorá tvorí ústredný motív kompozície. Koncept sa sčasti opiera o pôvodnú štruktúru zástavby pričom vytipované objekty transformuje na inú funkciu a zapája ich tak do návrhu. Výrazným vstupom do územia je vytvorenie biokoridoru a odkrytie bývalého prívodného elektrárenského kanála v snahe vytvorenia kompaktného, spojitého systému mestskej zelene. Zdvojkoľajnenie, elektrifikovanie železničnej trate a jej využitie na účely mestskej rýchlodráhy, podpora vzniku integrovaného systému hromadnej dopravy vedie k preferovaniu pešieho a cyklistického pohybu pred automobilovou dopravou.
Key words:regulačný plán zóny, urbanistická koncepcia BANSKÁ BYSTRICA_lokalita východ, urbanistická štúdia zóny Banská Bystrica_urbanistický obvod_Mesto východ, komplexné urbanistické riešenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited