Dec 10, 2019   8:25 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Nonlinear control of AC drives for energy-beam CNC cutting machines
Written by (author): Ing. Igor Škrlec, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nelineárne riadenie striedavých pohonov v energolúčových rezacích CNC strojoch
Summary:Predložená práca obsahuje stručný prehľad súčasného stavu v oblasti nelineárneho riadenia servopohonov s asynchrónnymi motormi. Zaoberá sa analýzou a syntézou nelineárneho algoritmu riadenia rýchlosti a magnetického toku motora pre aplikácie v systémoch riadenia pohybu energolúčových rezacích CNC strojoch. Riadiaci algoritmus je navrhnutý metódou vstupno-výstupnej linearizácie. Informácia o stavovom vektore potrebná na realizáciu riadiaceho algoritmu je získaná prostredníctvom úplného nelineárneho Luenbergerovho pozorovateľa stavu. Vlastnosti systému sú overené sériou simulačných experimentov. Výsledky potvrdzujú, že navrhnutý prístup umožňuje rešpektovať požiadavky a obmedzenia vyplývajúce z technológie rezania.
Key words:asynchrónny motor, nelineárne riadenie, vstupno-výstupná linearizácia, Luenbergerov pozorovateľ stavu, rezací CNC stroj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited