Jan 23, 2020   3:52 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT) - interrupted

Graduate     Lesson     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Production of Redox Enzymes and Their Application in Cofactor Regeneration
Written by (author): Ing. Zuzana Rosenbergová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Molnár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Produkcia oxidoredukčných enzýmov a ich aplikácia pri regenerácii kofaktorov
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na enzymatickú regeneráciu kofaktorov nikotínamidadeníndinukleotidu (NAD+) a nikotínamidadeníndinukleotidfosfátu (NADP+) prostredníctvom enzýmu glukózadehydrogenáza. Glukózadehydrogenáza je enzým zo skupiny oxidoreduktáz katalyzujúci premenu D-glukózy na D-glukóno-1,5-laktón s využitím NAD(P)+ ako kofaktora, ktorý je pri reakcii redukovaný a môže byť využitý ako kofaktor pre iný enzým. Experimentálna časť tejto práce bola zameraná na produkciu enzýmu glukózadehydrogenáza v rekombinantnej baktérii Escherichia coli, purifikáciu enzýmu afinitnou chromatografiou (FPLC) a jeho charakterizáciu. Bola porovnávaná afinita ku NAD+ a NADP+ a boli stanovené pH profily, teplotné profily a kinetické parametre izolovanej glukózadehydrogenázy.
Key words:glukózadehydrogenáza, regenerácia kofaktorov, NAD(P)+, Escherichia coli

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited