12. 7. 2020  2:11 Nina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikačné číslo: 672
Univerzitný e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

     Výučba     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Obytný súbor Clementisove sady - Gala Residence Galanta
Autor:
Ing. Monika Valovičová
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Ing. Peter Guoth
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

Názov práce:
Obytný súbor Clementisove sady - Gala Residence Galanta
Abstrakt:Diplomová práca je záverom a výsledkom poznatkov získaných v oblasti stavebných technológií a jednotlivých technologických postupov, ktoré sú uplatňované pri realizácii stavebného diela. Výsledné vedomosti som sa snažila aplikovať pri návrhu projektu organizácie výstavby a zariadenia staveniska. V prvotnej fáze vypracovaním viacerých návrhov projektu podľa pokynov vedúceho diplomovej práce a následným výberom najvhodnejšej alternatívy . Výsledkom má byť komplexný projekt organizácie výstavby a zariadenia staveniska použiteľný pre prax. Projekt obsahuje výkresovú a textovú časť, ktoré majú vytvárať podklad pre správnu realizáciu stavebného diela. V prvej časti sa zameriava na konštrukčno - technologické riešenia, organizáciu dopravy a zariadenie staveniskovej prevádzky pre výstavbu bytového objektu Gala Residence. V druhej časti je spracovaná časová postupnosť a náročnosť výstavby. V tretej časti špecifikuje realizáciu metódy Mixed-in-place. Jednotlivé časti sú spracované vo výkresovej dokumentácii a v technickej správe zariadenia staveniska. Diplomová práca ich vysvetľuje podrobne a jasne, preto verím, že budú vhodným podkladom pre samotnú realizáciu.
Kľúčové slová:
Stavebné dielo, Výkresová časť, Projekt

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 10 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) do 20. 05. 2021 10:12
Posudky záverečnej práce neobmedzene