Jun 2, 2020   7:36 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identification number: 672
University e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

     
     
Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Obytný súbor Clementisove sady - Gala Residence Galanta
Written by (author):
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Peter Guoth
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
English

Slovak        English

Title of the thesis:Obytný súbor Clementisove sady - Gala Residence Galanta
Summary:Diplomová práca je záverom a výsledkom poznatkov získaných v oblasti stavebných technológií a jednotlivých technologických postupov, ktoré sú uplatňované pri realizácii stavebného diela. Výsledné vedomosti som sa snažila aplikovať pri návrhu projektu organizácie výstavby a zariadenia staveniska. V prvotnej fáze vypracovaním viacerých návrhov projektu podľa pokynov vedúceho diplomovej práce a následným výberom najvhodnejšej alternatívy . Výsledkom má byť komplexný projekt organizácie výstavby a zariadenia staveniska použiteľný pre prax. Projekt obsahuje výkresovú a textovú časť, ktoré majú vytvárať podklad pre správnu realizáciu stavebného diela. V prvej časti sa zameriava na konštrukčno - technologické riešenia, organizáciu dopravy a zariadenie staveniskovej prevádzky pre výstavbu bytového objektu Gala Residence. V druhej časti je spracovaná časová postupnosť a náročnosť výstavby. V tretej časti špecifikuje realizáciu metódy Mixed-in-place. Jednotlivé časti sú spracované vo výkresovej dokumentácii a v technickej správe zariadenia staveniska. Diplomová práca ich vysvetľuje podrobne a jasne, preto verím, že budú vhodným podkladom pre samotnú realizáciu.
Key words:
Stavebné dielo, Výkresová časť, Projekt

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 10 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) until 05/20/2021 10:12
Reviews for final thesis unlimited