Jul 19, 2019   2:10 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Management of the life cycle costs of buildings
Written by (author): Ing. Angelika Szalaiová
Department: Department of Economics and Building Management (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Miloslav Drgoň
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie hodnoty stavebného objektu
Summary:Názvom mojej diplomovej práce je "Riadenie hodnoty stavebného objektu". Hlavným cieľom je optimalizácia nákladov na zateplenie stavebného objektu. Podkladovým materiálom pre riešenie danej problematiky sa stala moja bakalárska práca , ktorá pozostávala z architektonicko-konštrukčného návrhu objektu. Objekt bol navrhnutý ako štvorpodlažná polyfunkčná budova, pričom v spodnej časti objektu je umiestnená obchodná prevádzka a na poschodí sú navrhnuté dvoj a trojizbové bytové jednotky s príslušenstvom (t. j. pivnice, kočikáreň, sklady, výťah, . . .). Obvodová konštrukcia bola navrhnutá z tehlového muriva Porotherm hrúbky 440mm. Navrhnutá skladba spĺňa minimálne tepelnotechnické požiadavky, avšak návrh nebol posudzovaný zo stánky ekonomickej efektívnosti. Dôvodom na prehodnotenie optimalizácie nákladov navrhnutého objektu je neustály nárast cien energií, s čím súvisia aj zvyšujúce sa prevádzkové náklady. Dôsledkom tohto javu sú vzrastajúce požiadavky na tepelnoizolačnú schopnosť stavebných konštrukcií. Diplomová práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvá kapitola sa zameriava na riadenie stavebného diela, ktorého cieľom je neustále zlepšovanie pomeru hodnoty stavebného objektu a nákladov vynaložených počas celej životnosti cyklu. V druhej kapitole pod názvom "Náklady životného cyklu stavebného objektu" je definovaná podstata metódy NŽC, postupnosť NŽC, základné podmienky pre porovnávanie variantov a metodika výpočtu nákladov ŽC stavebného diela. Tretia kapitola je vypracovaná na základe získaných poznatkov z predošlých kapitol. Zameriava sa na návrh variantných riešení obvodovej konštrukcie objektu. Jednotlivé varianty je nevyhnutné posúdiť z hľadiska ich tepelnoizolačných schopností teplotechnickým výpočtom. Získané údaje sa aplikovali do výpočtu energetického zhodnotenia objektu. Keďže cieľom diplomovej práce je optimalizácia nákladov na zateplenie objektu, navrhnuté varianty prešli rôznymi metódami multikriteriálneho rozhodovania v projektovom riadení. Na ich základe je možné posúdiť efektívnosť investície. Jednotlivé výpočty sú uvedené v prílohách. Výsledok diplomovej práce má smerovať k výberu variantu, ktorý je z pohľadu efektívnosti ten najlepší. Keďže samotným cieľom práce je optimalizácia nákladov stavebného objektu boli navrhnuté štyri varianty, ktoré majú viesť predovšetkým k ekonomickej efektívnosti. Sú to varianty A, B, C, D. Variant A pozostáva so skladby, ktorého nosnú konštrukciu tvorí tehlové murivo Porotherm hrúbky 440mm omietnuté tepelnoizolačnými omietkami. Variant B je riešený zateplením tehlového muriva Porotherm hrúbky 440mm polystyrénom o hrúbke 50mm.V treťom variante C sa uvažuje so zateplením polystyrénom hrúbky 120mm, avšak pri tehlovom murive Porotherm hrúbky 300mm. Posledný variant D pozostáva z návrhu zateplenia tehlového muriva Porotherm 30 systémom Krupizol -- 105K. Systém Krupizol -- 105K predstavujú drevocementové dosky vyplnené minerálnou vlnou. Variantné riešenia sa posúdili z hľadiska ich tepelnoizolačných vlastnosti pomocou teplotechnického výpočtu. Teplotechnický výpočet bol vyrátaný programom Teplo 2005. Každý posudzovaný variant spĺňa normou stanovené požiadavky. Všetky navrhované varianty boli riešené tak, aby viedli k úspore prevádzkových nákladov. Z tohto hľadiska sa uskutočnil výpočet energetickej bilancie, podľa postupov ktoré uplatňuje spoločnosť Enviros s.r.o., a ktoré sú v súlade metodikou stanovenou v norme. Výsledkom tohto výpočtu bolo zistené aká je spotreba energie budovy pri jednotlivých variantných riešeniach, následkom čoho sa dala zistiť úspora energie. K najväčšej úspore energie dochádza pri variante C, t. j. 47 GJ/rok, čo predstavuje ročnú úsporu nákladov v priemere 1 081,57 eur. Ďalším krokom bolo určenie investičných nákladov. Výška investičných nákladov sa určila z jednotkových cien navrhnutých variantov. Podkladom pre vypracovanie týchto cien bol program Cenkros a cenníky príslušných materiálov prístupných na internete. Najmenšie investičné náklady treba vynaložiť pri treťom variante C, celkovo predstavujú 12 322, 57 eur. Predošlé výpočty sa stali podkladmi pre posúdenie variantov z hľadiska ekonomickej efektívnosti. Posúdenie variantov sa uskutočnilo metódami multikriteriálneho rozhodovania. Bola použitá Bodovacia metóda a Metóda bázického variantu. Pri oboch metódach sa stanovili tri kritéria. A to dvoma minimalizačnými kritériami, ktoré predstavuje kritérium investičných nákladov a kritérium úspory energie. Maximalizačné kritérium je definované výškou tepelného odporu konštrukcie. Pri oboch metódach je za najlepší variant považovaný variant C. Ďalšími metódami, ktoré sa použili pri vyhodnocovaní variantov z hľadiska efektívnosti sú čistá súčasná hodnota a doba návratnosti. Výhodou metódy ČSH je, že oproti multikriteriálnému rozhodovaniu zarátava aj faktor času. Faktor času je dôležitý z toho hľadiska, že nám mení hodnotu budúcej investície oproti tej, ktorú vynakladáme v tomto čase. Pre výpočet týchto ukazovateľov sa taktiež použili hodnoty získane z predošlých výpočtov. Pri metóde ČSH a taktiež pri výpočte doby návratnosti zaujal prvenstvo variant C. Doba návratnosti investície tohto variantu je 19 rokov. Najmenej úspešný variant z posudzované hľadiska je variant A. Doba návratnosti je 37 rokov, čo je od víťazného variantu viac, takmer o polovicu rokov t. j. 18 rokov. Z jednotlivých metód, ktoré sa použili pre vyhodnotenie efektívnosti posudzovaných variantných riešení, sa dá jednoznačne určiť, ktorý z variantov je ten najefektívnejší. Najefektívnejším variantom, posudzovanom z rôznych hľadísk prostredníctvom stanovených kritérií, sa stal variant C. Tieto metódy sú len nástrojmi, ktoré majú napomáhať pri rozhodovaní, samotný výber je len na zvážení investora.
Key words:multikriteriálne rozhodovanie, náklady stavby, optimalizácia nákladov, životný cyklus stavby


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited