Jul 21, 2019   9:04 p.m. Daniel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:value management of construction building
Written by (author): Ing. Éva Kovács
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Ján Ravász
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie hodnoty stavebného objektu
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je komplexné posúdenie energetického a ekonomického hodnotenia počas celého životného cyklu konkrétneho stavebného objektu. Cieľom práce je tiež poukázať na skutočnosti, že aj pri starých domoch je možné rovnako ako pri novostavbách využiť princípy energeticky efektívneho domu. Predmetom analýzy je rodinný dom, ktorý bol postavený v 70-tych rokoch. Podľa statického hľadiska budova spĺňala podmienky pre ďalšie využitie, a preto sa investor rozhodol pre rekonštrukciu. V rámci hodnotenia energetického a ekonomického hľadiska stavebného objektu je moja práca zameraná na posúdenie existujúceho stavebného objektu a následné návrhy riešení rekonštrukcie. Pôvodné stavebné konštrukcie ako obvodový plášť, stropná konštrukcia a podlaha nespĺňali požiadavky z hľadiska tepelnotechnických kritérií. Navrhovala som dodatočné zateplenie, kde bolo potrebné pozorne sledovať tepelné odpory jednotlivých konštrukcií. Analýzu som založila na troch variantoch celej skúmanej budovy. Nultý variant slúži iba na porovnanie, tu žiadne zmeny, úpravy neboli realizované. V ďalších troch variantov som použila odlišné tepelné izolačné materiály s rôznymi hrúbkami. Ďalej som vymenila okná a vchodové dvere a obnovila ústredné kúrenie, avšak tieto investičné náklady ostávali nemenné pri všetkých troch variantov. Pri posudzovaní som dodržiavala predpísané normové požiadavky. Návrhy sú posúdené na základe výsledkov z výpočtovej časti. Z ekonomického hľadiska som sa zamerala na hodnotenie efektívnosti stavebného objektu z aspektu nákladov životného cyklu. V tejto časti som porovnávala obstarávacie a prevádzkové náklady počas užívania objektu v prvých 20 rokov životnosti. Ďalším krokom je porovnanie variantov z hľadiska návratnosti investícií. Posledná metóda hodnotenia --ale nie zanedbateľná -- je metóda stanovenia všeobecnej hodnoty majetku, kde som brala do úvahy predpokladanú, zostatkovú a ekonomickú životnosť stavby. Podľa môjho názoru, je dôležité uspokojiť potreby investora, a to tak, že sa navrhne najlepší variant, ak aby mohol stavebník čo najpohodlnejšie a spokojne užívať stavbu počas celej životnosti.
Key words:tepelnotechnicky, ekonomicky, energeticky

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited