24. 8. 2019  23:31 Bartolomej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identifikační číslo: 755
Univerzitní e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav súdneho znalectva (SvF)
Vedoucí ústavu - Ústav súdneho znalectva (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie hodnoty stavebného objektu
Autor: Ing. Éva Kovács
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Oponent:Ing. Ján Ravász
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie hodnoty stavebného objektu
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je komplexné posúdenie energetického a ekonomického hodnotenia počas celého životného cyklu konkrétneho stavebného objektu. Cieľom práce je tiež poukázať na skutočnosti, že aj pri starých domoch je možné rovnako ako pri novostavbách využiť princípy energeticky efektívneho domu. Predmetom analýzy je rodinný dom, ktorý bol postavený v 70-tych rokoch. Podľa statického hľadiska budova spĺňala podmienky pre ďalšie využitie, a preto sa investor rozhodol pre rekonštrukciu. V rámci hodnotenia energetického a ekonomického hľadiska stavebného objektu je moja práca zameraná na posúdenie existujúceho stavebného objektu a následné návrhy riešení rekonštrukcie. Pôvodné stavebné konštrukcie ako obvodový plášť, stropná konštrukcia a podlaha nespĺňali požiadavky z hľadiska tepelnotechnických kritérií. Navrhovala som dodatočné zateplenie, kde bolo potrebné pozorne sledovať tepelné odpory jednotlivých konštrukcií. Analýzu som založila na troch variantoch celej skúmanej budovy. Nultý variant slúži iba na porovnanie, tu žiadne zmeny, úpravy neboli realizované. V ďalších troch variantov som použila odlišné tepelné izolačné materiály s rôznymi hrúbkami. Ďalej som vymenila okná a vchodové dvere a obnovila ústredné kúrenie, avšak tieto investičné náklady ostávali nemenné pri všetkých troch variantov. Pri posudzovaní som dodržiavala predpísané normové požiadavky. Návrhy sú posúdené na základe výsledkov z výpočtovej časti. Z ekonomického hľadiska som sa zamerala na hodnotenie efektívnosti stavebného objektu z aspektu nákladov životného cyklu. V tejto časti som porovnávala obstarávacie a prevádzkové náklady počas užívania objektu v prvých 20 rokov životnosti. Ďalším krokom je porovnanie variantov z hľadiska návratnosti investícií. Posledná metóda hodnotenia --ale nie zanedbateľná -- je metóda stanovenia všeobecnej hodnoty majetku, kde som brala do úvahy predpokladanú, zostatkovú a ekonomickú životnosť stavby. Podľa môjho názoru, je dôležité uspokojiť potreby investora, a to tak, že sa navrhne najlepší variant, ak aby mohol stavebník čo najpohodlnejšie a spokojne užívať stavbu počas celej životnosti.
Klíčová slova:tepelnotechnicky, ekonomicky, energeticky

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně