21. 8. 2019  20:18 Jana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identifikačné číslo: 755
Univerzitný e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav súdneho znalectva (SvF)
Vedúca katedry - Ústav súdneho znalectva (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie hodnoty stavebného objektu
Autor: Ing. Éva Kovács
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Oponent:Ing. Ján Ravász
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie hodnoty stavebného objektu
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je komplexné posúdenie energetického a ekonomického hodnotenia počas celého životného cyklu konkrétneho stavebného objektu. Cieľom práce je tiež poukázať na skutočnosti, že aj pri starých domoch je možné rovnako ako pri novostavbách využiť princípy energeticky efektívneho domu. Predmetom analýzy je rodinný dom, ktorý bol postavený v 70-tych rokoch. Podľa statického hľadiska budova spĺňala podmienky pre ďalšie využitie, a preto sa investor rozhodol pre rekonštrukciu. V rámci hodnotenia energetického a ekonomického hľadiska stavebného objektu je moja práca zameraná na posúdenie existujúceho stavebného objektu a následné návrhy riešení rekonštrukcie. Pôvodné stavebné konštrukcie ako obvodový plášť, stropná konštrukcia a podlaha nespĺňali požiadavky z hľadiska tepelnotechnických kritérií. Navrhovala som dodatočné zateplenie, kde bolo potrebné pozorne sledovať tepelné odpory jednotlivých konštrukcií. Analýzu som založila na troch variantoch celej skúmanej budovy. Nultý variant slúži iba na porovnanie, tu žiadne zmeny, úpravy neboli realizované. V ďalších troch variantov som použila odlišné tepelné izolačné materiály s rôznymi hrúbkami. Ďalej som vymenila okná a vchodové dvere a obnovila ústredné kúrenie, avšak tieto investičné náklady ostávali nemenné pri všetkých troch variantov. Pri posudzovaní som dodržiavala predpísané normové požiadavky. Návrhy sú posúdené na základe výsledkov z výpočtovej časti. Z ekonomického hľadiska som sa zamerala na hodnotenie efektívnosti stavebného objektu z aspektu nákladov životného cyklu. V tejto časti som porovnávala obstarávacie a prevádzkové náklady počas užívania objektu v prvých 20 rokov životnosti. Ďalším krokom je porovnanie variantov z hľadiska návratnosti investícií. Posledná metóda hodnotenia --ale nie zanedbateľná -- je metóda stanovenia všeobecnej hodnoty majetku, kde som brala do úvahy predpokladanú, zostatkovú a ekonomickú životnosť stavby. Podľa môjho názoru, je dôležité uspokojiť potreby investora, a to tak, že sa navrhne najlepší variant, ak aby mohol stavebník čo najpohodlnejšie a spokojne užívať stavbu počas celej životnosti.
Kľúčové slová:tepelnotechnicky, ekonomicky, energeticky

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene