Oct 29, 2020   2:44 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson          
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:The assessment of aquatic habitat quality of mountain and piedmont streams
Written by (author):
Ing. Peter Ivan, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:prof. Ing. Peter Halaj, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov
Summary:Dizertačná práca pokračuje v započatom výskume v oblasti kvality akvatického habitatu tokov, ktorý začal v roku 1995 na Katedre vodného hospodárstva krajiny. Medzi základné ciele patrilo analyzovanie kvality vodných biotopov horských a podhorských potokov pomocou The Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) (rozhodovacej prírastkovej metódy). Vyhodnotenie kvality stanovíšť v rámci tejto metodiky je postavené na základe bioindikácie v podobe vhodnostných kriviek. V našom prípade bol ako bioindikátor zvolený pstruh potočný (Salmo trutta m. fario). Od roku 1995 do súčasnosti bolo podrobne vyhodnotených 59 úsekov na 43 horských potokoch na Slovensku. Merania boli realizované v letnom období pri minimálnych prietokoch. V tomto období sú podmienky pre pstruha nepriaznivé a celková kvalita tokov je určovaná úkrytovými priestormi a ich rozmiestnením. Zvyšná časť tokov bola posúdená iba z pohľadu podmienok pre migráciu rýb. Zo štatistickej analýzy jednotlivých charakteristík mikrohabitatov vyplynuli korelačné vzťahy, ktoré boli využité na zjednodušenie metodiky vyhodnotenia kvality akvatického habitatu tokov. Z porovnania výsledkov s metodikou IFIM vyplýva, že navrhovaná metodika poskytuje vhodné výsledky na hodnotenie kvality vodných tokov. Výsledky práce prispeli k zjednodušeniu hodnotenia kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov najmä v obdobiach s minimálnymi prietokmi. Získaný vzťah medzi sledovanými premennými je jednoducho aplikovateľný v praxi. Využitie tohto vzťahu je pri návrhu revitalizačných opatrení na tokoch, prípadne pri hodnotení súčasného stavu vodných tokov.
Key words:
kvalita akvatického habitatu, IFIM, SEFA, plocha váženej využiteľnosti (AWS), pstruh potočný

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited