Feb 18, 2020   10:35 p.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalization of the flow Porec nearby the village Zavod
Written by (author): Ing. Vladimír Ondrej
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia toku Porec nad obcou Závod
Summary:V článku je prezentovaný návrh revitalizačných opatrení v záujmovom úseku toku Porec. Funkčnosť mokraďového ekosystému na lokalite bola v minulosti (60-te roky 20. Storočia) značne narušená celkovým odvodnením územia. Špecifikum projektu spočívalo v snahe o zachovanie dvoch protichodných požiadaviek: Zachovanie protipovodňovej ochrany a zvýšenie retenčnej kapacity koryta. Revitalizačné opatrenia sú preto zamerané na zvýšenie akumulačnej schopnosti toku, optimalizáciu odtokových pomerov a stabilizáciu hladiny podzemných vôd. Navrhovaný revitalizačný zámer je nevyhnutný na dosiahnutie priaznivého stavu územia. Zvýšením hladiny podzemnej vody sa na lokalite vytvoria vhodné podmienky pre obnovu vzácneho biotopu národného významu -- slatinných jelšových lesov, ako aj pre viaceré chránené druhy rastlín a živočíchov národného a európskeho významu (Somatochlora flavomaculata, Sphagnum sp., Drosera rotundifolia, Eriophorum sp. a ďalšie). Významným faktorom je aj výskyt chráneného bobra vodného (Castor fiber) v danej oblasti a jeho nezanedbateľný vplyv na hladinový režim toku.
Key words:protipovodňová ochrana, retenčná kapacita, biotop, revitalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited