Jun 2, 2020   8:35 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
EVALUATION OPERATION ENERGY EFFICIENCY HEAT SOURCES
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:prof. Ing. Karel Kabele, Ph.D.
Opponent 2:
doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Opponent 3:Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prevádzkové hodnotenie energetickej efektívnosti zdrojov tepla
Summary:Dnešným trendom v zásobovaní budov teplom dominujú obnoviteľné zdroje energií typu geotermálna energia, tepelné čerpadlá, solárne systémy, a v nie poslednom rade aj energia veterná a vodná. Je to reakcia na zistenia Európskej únie, že vyše 40 % energie v spoločenstve spotrebujú budovy. Treba si však uvedomiť, že napríklad podľa analýzy ministerstva hospodárstva, sa vyše 35 % tepla vyrobí v domácich kotolniach na zemný plyn a viac ako 60 % v centrálnych teplárňach a výhrevniach, ktoré sú do veľkej miery rovnako zásobované zemným plynom. Toto bolo určitou inšpiráciou ku vzniku tejto práce. V práci sa nachádza analýza súčasného stavu problematiky, dotýkajúca sa využívania primárnych zdrojov tepla, ako aj ich energetickou účinnosťou. Na vytypovaných objektoch boli realizované experimentálne merania, ktoré mali za cieľ odhaliť súčasný stav premeny primárnych energií na teplo, a tým určiť možnosti zlepšenia ich energetickej účinnosti. V práci sú analyzované a popísané rôzne typy metodík hodnotenia energetickej účinnosti, ktorá je hlavným parametrom energetickej efektívnosti premeny energie. Ďalej sú v práci analyzované porovnania so súčasnými požiadavkami legislatívnych predpisov na využívanie primárnych zdrojov, ako aj na zaťaženie životného prostredia. Je to komplexný pohľad na problematiku zdrojov tepla od prevádzkových stavov, ktoré vznikajú v rôznych podmienkach, až po spôsoby hodnotenia a návrhy na zlepšenie energetickej efektívnosti, ak je to technicky a ekonomicky vhodné. Výsledkom práce by mala byť ucelená predstava o tom, akým spôsobom sú prevádzkované kotly, ako ich hodnotiť a aké možnosti majú jednotlivé kotly s konkrétnou vykurovacou sústavou.
Key words:
energetická účinnosť, kotly, prevádzka kotlov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited