Nov 20, 2019   11:55 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional building Hrachová - II. stage, object "E"
Written by (author): Ing. František Beláň
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Veronika Jendeková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný súbor "HRACHOVÁ", objekt E, Bratislava
Summary:Cieľom záverečnej diplomovej práce dvojročného inžinierskeho štúdia bolo na zadanom objekte Polyfunkčného objektu Hrachová -- II. etapa, objekt "E" vypracovať projekt zariadenia staveniska (ZS) s časovým plánom výstavby, nasadením mechanizmov, histogramom pracovníkov so zameraním na realizáciu hrubej stavby a dokončovacích procesov a technologického predpisu na montáž stropného podhľadu LUXALON WIDE PANEL 300C CARRIER SYSTEM. V časti navrhovania zariadenia staveniska som sa snažil čo najlepšie vypracovať kvalitnú stavebno-technologickú príprava stavby a jej dodržanie pri výstavbe, aby sa vytvárali podmienky pre správny chod výstavby. Je dôležité, čo najviac skrátiť dobu výstavby, aby sme tak dokázali regulovať (minimalizovať) celkovú cenu stavby. To docielime precízne vypracovanou organizáciou staveniskovej prevádzky (Zariadenie staveniska) a organizáciou stavebných prác (harmonogram výstavby). Moja diplomová práca je rozdelená na textovú a grafickú časť. V textovej časti som vypracoval technickú správu k zariadeniu staveniska, výpočty, vysvetlenia ku grafickej časti a k časovému plánu, ktoré môžu slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov. Textová časť ďalej obsahuje technologický predpis na montáž stropného podhľadu LUXALON WIDE PANEL 300C CARRIER SYSTEM, ktorý je montovaný na môj zadaný objekt (Polyfunkčný objekt Hrachová -- II. etapa, objekt "E"). Môže byť však použitý na ktoromkoľvek objekte. Nízka kvalita niektorých našich stavieb je spôsobená práve chýbajúcimi predpismi, ktorých hlavnou úlohou je uľahčenie práce pre zamestnancov a predchádzanie neriešiteľných situácií, ale aj ďalšie výhody. Je to návod, vďaka ktorému sa do problematiky môžu veľmi rýchlo zapracovať aj menej skúsený pracovníci, prípadne aj pracovníci, ktorí s danou problematikou ešte neprišli do styku. Pri mojom konkrétnom objekte sa podhľady LUXALON 300C budú montovať na spodnú plochu pavlače, ktorá bude zateplená a bude sa nachádzať na východnej strane objektu, nad vchodmi do prevádzok a do schodiskových komunikácií. Pri zhotovovaní podhľadu som vyriešil kotvenie podhľadu, zateplenie ŽB predsadenej dosky, pod ktorým je vyhotovený podhľad, osadenie osvetlovacích telies do podhľadu a montovanie podhľadových panelov. V grafickej časti som vypracoval výkresy situácie zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy, ktoré spolu s technickou správou k zariadeniu staveniska uľahčia prácu zhotoviteľovi stavby a budú podkladom pri vyhotovení zariadenia staveniska, a pri stavebných prácach. Ďalej grafická časť obsahuje časový plán výstavby, ktorý je spracovaný formou harmonogramu, histogramu pracovníkov, nasadením mechanizmov, nasadením objektov zariadenia staveniska, a takto poskytuje informácie o postupe výstavby, a umožní kontrolovať realizáciu výstavby v čase. K montáži podhľadu som vypracoval výkres s danou problematikou s príslušnými detailmi, pôdorysmi a rezmi a na oboznámenie sa s objektom som poskladal z daných pôdorysov, rezov, pohľadov a situácie oboznamovací plagát. Moje výstupy môžu pomôcť stavbyvedúcemu a ostatným zúčastneným stranám na výstavbe k lepšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu, kontrole a realizovaniu výstavby.
Key words:objekt E, časový plán, lamelový podhľad

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited