Jan 26, 2020   1:52 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office and polyfunctional building, Kolbenova, Prague - building A Reinforced concrete structure with flat slabs and reinforcing cores
Written by (author): Ing. Erik Brigant
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Martin Brazdovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna a polyfunkčná budova, Kolbenova, Praha - objekt A\\Železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bol návrh a overenie nosnej konštrukcie výškovej budovy na účinky statických a dynamických zaťažení. Budova má 29 nadzemných a 4 podzemné podlažia. Budova je monolitická železobetónová konštrukcia, s nosnými jadrami a bezprievlakovými stropmi, stĺpmi a je založená na základovej doske Konštrukcia bola analyzovaná na účinky zvislých a vodorovných zaťažení - dynamických zaťažení od seizmicity a účinky vetra. Boli vytvorené 2 modely pre porovnanie výsledkov na votknutom modeli a modeli na pružnom podloží a model jedného podlažia pre návrh dosky. Podrobne riešené sú šikmé stĺpy a jedna stropná doska. Diplomová práca sa skladá zo 4 častí: Prvú časť tvorí technická správa v ktorej je uvedený popis konštrukcie a nosných prvkov objektu, základovej konštrukcie a podložia. Druhá časť je statický výpočet, ktorý tvorí statická a dynamická analýza konštrukcie. Je v nej uvedený aj podrobný návrh a posúdenie vybraných nosných prvkov. Tretiu časť tvoria prílohy, v ktorých sú uvedené všetky výpočty a výstupy z výpočtových programov. Štvrtú časť tvoria výkresy výstuže vybraných nosných prvkov a výkresy tvaru celej nosnej konštrukcie budovy, použité ako podklad pre vypracovanie tejto diplomovej práce.
Key words:výšková budova, bezprievlaková doska, dynamická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited