Oct 22, 2020   11:19 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Feranc, PhD.
Identification number: 10019
University e-mail: jozef.feranc [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)

     
     
     Final thesis     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Application of multicomponent fillers in rubber blends
Written by (author):
Department: Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Opponent 1:
prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Opponent 2:
Ing. Karol Kosár, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia viaczložkových plnív v gumárenských zmesiach
Summary:
Predkladaná dizertačná práca je zameraná na aplikáciu viaczložkových plnív v gumárenských zmesiach s využitím netradičných materiálov ako hydrolyzát kolagénu, škrob a lignín. V rámci experimentálnych prác sa testovala ich kombinácia s komerčnými typmi plnív (oxid kremičitý, sadze) v zmesiach na báze prírodného a butadiestyrénového kaučuku. Sledovali sme vplyv vzájomných pomerov aplikovaných plnív na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a dynamicko-mechanické vlastnosti vulkanizátov. Morfologická štruktúra vulkanizátov bola sledovaná pomocou elektrónovej rastrovacej mikroskopie. Na základe výsledkov možno konštatovať, že výsledné fyzikálno-mechanické a dynamicko-mechanické vlastnosti bude možné modelovať pomocou vzájomných pomerov pridávaných plnív a ich obsahu v zmesi, čím bude možné pripraviť vulkanizáty so širokým spektrom aplikačného použitia.
Key words:
Prírodný kaučuk, Butadiénstyrénový kaučuk, Viaczložkové plnivá, Gumárenské zmesi, Škrob, Lignín, Hydrolyzát kolagénu

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited