Jan 24, 2020   6:24 p.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Identification number: 1914
University e-mail: miroslav.hagara [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:New Method For Edge Detection In 1-D Images With Sub-pixel Accuracy
Written by (author): Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:NOVÁ METÓDA DETEKCIE HRÁN V 1-D OBRAZOCH SO ZVÝŠENOU PRESNOSŤOU
Summary:V tejto práci je prezentovaná nová metóda detekcie hrán so zvýšenou presnosťou pre 1-D obrazy založená na aproximácii obrazu v okolí hrany aproximačnou funkciou. V práci sú najprv opísané metódy na detekciu hrán s presnosťou jeden obrazový bod a tiež metódy na presnú lokalizáciu hrany v 1-D a 2-D obrazoch. Potom nasleduje návrh novej metódy umožňujúcej určiť pozíciu hrany so zvýšenou presnosťou. Hľadaná presná pozícia hrany je vlastne jedným z výsledných parametrov aproximačnej funkcie, ktoré sa získajú minimalizovaním účelovej funkcie. Dôležitou časťou návrhu novej metódy je odhad počiatočných hodnôt parametrov aproximačnej funkcie, ktoré sú potrebné pri iteračnej metóde hľadania minima účelovej funkcie. Navrhnutá metóda je pomocou simulácií a experimentov porovnávaná s tromi najpresnejšími a najčastejšie používanými metódami presnej lokalizácie hrany v 1-D obrazoch: s metódou založenou na momentoch obrazovej funkcie, metódou využívajúcou priestorové momenty obrazovej funkcie a metódou založenou na waveletovej transformácii obrazovej funkcie. Metódy sú porovnávané z hľadiska presnosti, kritériom presnosti je smerodajná odchýlka chyby lokalizácie hrany. Pri porovnávaní sa hlavne sleduje, ako sa mení smerodajná odchýlka chyby lokalizácie hrany so zmenou parametra rozostrenia hrany a ako je ovplyvnená počtom vzoriek použitých pri výpočte presnej pozície hrany. Ukázalo sa, že hlavnou výhodou navrhnutej metódy presnej lokalizácie hrany v porovnaní s doteraz používanými metódami je jej väčšia presnosť v prípade rozostreného obrazu.
Key words:detekcia hrán, erf funkcia, zvýšená presnosť, rozostrený obraz

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited