Jan 21, 2020   1:11 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kováč, PhD.
Identification number: 23056
University e-mail: michal.kovac [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Buckling resistance of steel members and frames. Applications of new methods from Eurocodes
Written by (author): Ing. Michal Kováč, PhD.
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií. Aplikácie nových metód z eurokódov
Summary:V súčasnosti zavádzaných európskych normách pre navrhovanie kovových konštrukcií sú zahrnuté niektoré metódy, ktoré sa v nahrádzaných normách nenachádzali. Preto tieto metódy zatiaľ neboli dostatočne používané nato, aby sa overila ich správnosť (výstižnosť). Úlohou prvej časti práce je overenie správnosti a zhodnotenie približnej metódy výpočtu kritickej osovej sily pri priestorovej strate stability tenkostenného, centricky tlačeného prúta. Táto metóda vychádza z približného riešenia sústavy diferenciálnych rovníc (vyjadrujúcich podmienky rovnováhy prúta), ktoré odvodil vo svojej práci Vlasov [1]. Pre potrebu výpočtu väčšieho množstva kritických síl bol zostrojený vlastný výpočtový program na základe metódy konečných prvkov (MKP). Druhá časť práce sa venuje vzpernej odolnosti hliníkových prútov s priečnymi alebo pozdĺžnymi zvarmi podľa normy [11]. Vzhľadom na zníženú pevnosť hliníka v teplom ovplyvnenej oblasti od zvárania sú tu určité špecifiká. Okrem toho je tu zavedená metóda efektívnej hrúbky prvku prierezu na rozdiel od metódy efektívnej šírky prvku prierezu, ktorá sa používa pri oceli. V tretej časti práce sa analyzuje metóda posudzovania vzpernej odolnosti prútov s nekonštantným prierezom a/alebo s nekonštantnou osovou silou a rámov z takýchto prútov zložených na základe analýzy teóriou II. rádu s imperfekciou odvodenou od vlastného tvaru prúta/rámu. Začiatočná globálna a lokálna imperfekcia sa v tvare ekvivalentnej geometrickej imperfekcie odvádza od vlastného tvaru straty stability prúta alebo rámu v pružnom stave. Vzhľadom na možnosť použitia tejto metódy aj pri prútoch s konštantným prierezom a osovou silou a rámoch z nich zložených, sa v poslednej časti práce nachádza porovnanie s ostatnými metódami posudzovania vzpernej odolnosti nachádzajúcimi sa v norme [10].
Key words:kritická sila, priestorová strata stability , globálna analýza, vlastný tvar, hliníkové prúty so zvarmi, tenkostenný prút, vzperná odolnosť, imperfekcia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited