Sep 16, 2019   10:13 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Identification number: 26866
University e-mail: katarina.turakova [at] stuba.sk
University e-mail: katarina.elefantova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Chemický laborant - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The study of autophagy in animal cells and its relationship to changes in Ca2+ homeostasis and metabolism of complex lipids
Written by (author): Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Opponent 1:RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
Opponent 2:Ing. Štefan Zórad, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov.
Summary:Glukozylceramid (GlcCer) je základný glykozylovaný sfingolipid, ktorý sa nachádza v rôznych organizmoch od cicavcov až po huby. Pozostáva z hydrofilnej glukózy viazanej beta-glykozidovou väzbou a hydrofóbneho ceramidu. U cicavcov GlcCer obsahuje prevažne sfingozín (d18:1). GlcCer je prekurzorom stoviek odlišných glykosfingolipidov a na jeho syntézu je v bunkách potrebná prítomnosť UDP-glukózy a aktivita glukozylceramid syntázy (GCS, EC 2.4.1.80). Sfingolipidy na báze GlcCer sú dôležité mediátory mnohých bunkových procesov a narušenie rovnováhy ich množstva v bunkách je v súčasnosti spájané s viacerými patologickými stavmi ako je napr. diabetes, neurologické ochorenia, či rakovina. Vyhľadávanie, resp. syntéza nových inhibítorov GCS je preto zaujímavou témou pre farmakologický výskum. Expresia P-glykoproteínu (Pgp) v neoplastických bunkách vyvoláva zníženú citlivosť buniek voči viacerým cytotoxickým látkam. Tento člen rodiny ABC transportérov pôsobiaci ako efluxná pumpa je najčastejšiou príčinou tzv." multidrug" rezistencie neoplastických buniek. Existuje viacero dôkazov naznačujúcich, že expresia Pgp je často sprevádzaná zvýšenou aktivitou GCS. Tento stav vedie k zvýšenej rezistencii voči cytostatikám. V prípade myšacích leukemických buniek L1210 rezistentných voči vinkristínu, u ktorých je exprimovaný Pgp sme zaznamenali pokles v hladine UDP-glukózy v porovnaní s jej úrovňou v bunkách senzitívnych. Znížená dostupnosť UDP-glukózy sa prejavila zvýšenou citlivosťou rezistentných buniek na exogénne ceramidy. Súčasne sme sledovali schopnosť známeho inhibítora GCS a viacerých novosyntetizovaných potenciálnych inhibítorov tohto enzýmu vyvolať v myších tymocytoch a myšej leukemickej bunkovej línie L1210 programovanú bunkovú smrť a tiež sme sledovali ich efekt na transport Ca2+ a aktivitu GCS in vitro. Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili účinok analógov PPMP boli koncentrácia, chemická štruktúra a čas inkubácie. Deriváty boli schopné vplývať na zmeny v transporte už po 15 min predinkubácii, avšak účinok na viabilitu sa prejavil až po 12 hodinovom pôsobení. Vplyv na aktivtu GCS mali 4 z 11 študovaných látok, ale bez korelácie s ich efektom na transport Ca2+ a viabilitu.
Key words:myšacie tymocyty, L1210 bunky, P-glykoproteín, bunková smrť, glukozylceramid syntáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited