May 26, 2019   5:03 p.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
Identification number: 38252
University e-mail: gabriel.oksa [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Parallel Jacobi SVD method
Written by (author): doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Paralelná Jacobiho SVD metóda
Summary:Táto habilitačná práca je komentovaným súhrnom štyroch pôvodných vedeckých článkov venovaných dvojstrannej paralelnej blokovej Jacobiho metóde na výpočet rozkladu veľkých, hustých matíc na singulárne čísla a vektory (tzv. SVD dekompozícia). Pôvodný vedecký prínos spočíva v návrhu tzv. dynamického paralelného usporiadania, vo variabilite blokového faktora a v predspracovaní pôvodnej matice pomocou QR iterácií. Pôvodné štyri vedecké články, ktoré boli publikované v časopise Parallel Computing, tvoria prílohu habilitačnej práce.
Key words:Jacobiho metóda, paralelné dynamické usporiadanie, QR iterácie

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited